Gemeente Amstelveen

College stemt in met losloopgebieden hondenbeleid

Sinds de gemeenteraad op 20 november het plan van aanpak voor het hondenbeleid heeft vastgesteld, is de projectgroep Hondenbeleid bezig met de uitvoering van dit plan. Inmiddels heeft B&W ingestemd met het voorstel voor de locaties van losloopgebieden en hondenpoepbakken. Dit voorstel zal nog besproken worden in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 1 april. Na advies van de commissie vindt definitieve besluitvorming door het college plaats en kan de gemeente de losloopgebieden gaan inrichten.

Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak hondenbeleid beslaan de losloopgebieden en de hondenpoepbakken. De losloopgebieden betekenen een versoepeling van de aanlijnplicht, ten opzichte van het bestaande beleid. Volgens het huidige beleid geldt overal in de gemeente de aanlijnplicht. De afgelopen jaren heeft de gemeente weinig opgetreden bij het constateren van overtredingen hiervan. Met de komst van 2 hondenwachters en door nauwe samenwerking met de politie zal dit met de introductie van het nieuwe beleid veranderen. Honden kunnen op de aangewezen losloopgebieden niet aangelijnd zijn, wel blijft de opruimplicht van hondenpoep in deze gebieden gelden.

Voorstel losloopgebieden
De eerste voorstellen voor losloopgebieden zijn besproken met wijkplatforms. Naar aanleiding van deze overleggen zijn aanpassingen gedaan. De aangepaste voorstellen zijn vervolgens aan bewoners voorgesteld tijdens de hoorzittingen die in de afgelopen maanden, februari en maart, zijn gehouden. Ook naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn weer aanpassingen gedaan in de voorstellen. Het verslag van de hoorzittingen is vanaf donderdag 27 maart te verkrijgen op het raadhuis, de wijkcentra, de bibliotheken en via de website www.amstelveen.nl. In het verslag zijn alle vragen en opmerkingen verwerkt, die naar aanleiding van de losloopgebieden en hondenpoepbakken zijn verkregen. Bewoners zullen van de gemeente dan ook geen persoonlijk bericht ontvangen op hun mondelinge of schriftelijke vragen en/of opmerkingen.

Besluitvorming
Het college heeft ingestemd met de voorstellen zoals die zijn opgesteld naar aanleiding van de hoorzittingen. Nu zullen de voorstellen ter advies worden voorgelegd aan de commissie Ruimte, Wonen en Natuur. Na deze bespreking in de commissie, zal het college een definitief besluit nemen.

Uitvoering
Er is inmiddels al gestart met de plaatsing van de hondenpoepbakken. Er wordt daarbij rekening gehouden met opmerkingen/vragen die door bewoners over bepaalde locaties zijn gesteld tijdens de hoorzittingen. Als eerste zullen de bakken worden geplaatst waar geen vragen meer over bestaan. Ondanks dat kan het zijn dat bakken na een bepaalde periode verplaatst worden, omdat in de praktijk kan blijken dat een bepaalde locatie belangrijke nadelen heeft.