Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G

Brussel, 21 maart 2003

Antiracismedag 2003: Agalev wil diversiteit op de werkvloer


Naar aanleiding van de antiracismedag van 21 maart organiseerde Agalev een Ronde Tafel over diversiteit in het personeelsbeleid, zowel bij de aanwervingen als bij het personeelsmanagement op de werkvloer. Agalev-volksvertegenwoordigers Fauzaya Talhaoui (kamer), Meryem Kaçar (senaat) en Ria Van den Heuvel (Vlaams parlement) zaten daarvoor samen met werkgevers uit de privé-sector die enige ervaring hebben met diversiteitsbeleid, met verantwoordelijken van overheidsdiensten en met koepels van zelforganisaties van allochtonen.

Agalev formuleerde enkele concrete voorstellen die de structurele werkloosheid aanpakken bij kwetsbare groepen als kansarmen, allochtonen, laaggeschoolden en mensen met een handicap.


· de overheid moet zelf het voortouw nemen in het werkgelegenheidsbeleid. Naar Brussels voorbeeld vragen wij de openstelling van het openbaar ambt voor niet-EU-burgers. De overheid neemt bij nieuwe aanwervingen minstens 10% allochtonen in dienst.
· allochtonen in zichtbare functies brengen in de publieke en semi-publieke sector (spoorwegen, post, politie, onderwijs en zorginstellingen van gemeenten, OCMW's en provincies...).
· Voor de privésector via 'incentives' zoals vermindering van de patronale bijdrage of expansiesteun in ruil voor een clausule 'bijkomende tewerkstelling' een intercultureel personeelsbeleid stimuleren. Dit moet resulteren in de vrijwillige opmaak van convenanten met sectoren en bedrijven waarin voorwaardelijke quota worden vervat.
In de tweede plaats wil Agalev de dialoog versterken met en tussen de verschillende betrokken partijen. Het rondetafelgesprek was de eerste aanzet voor het opstellen van een actieplan om de allochtone werkloosheid te beteugelen en tot bijkomende aanwervingen van allochtonen te komen, zowel in de privé- als de openbare sector.

Maar een gekleurd en divers personeelsbestand volstaat niet om te kunnen spreken van een adequaat diversiteitsmanagement. Dit betekent dat men binnen de administraties, instellingen en bedrijven initiatieven neemt om de interne 'bedrijfscultuur' te laten doordringen van diversiteit ('interculturaliseren'). Wij denken aan volgende concrete stappen:

· vorming van leidinggevenden en werknemers in de praktijk (o.m. interculturele communicatie) in het concept van diversiteitsbeleid op de werkvloer.
· het aanpassen van de bedrijfscultuur aan de diversiteit in het personeel.
· het optimaal aanwenden van de aanwezige kennis en vaardigheden, zo krijgen minder direct zichtbare competenties ook ruimte.
Tot slot: door het snel toenemende aantal allochtonen, die Belg worden, dreigt de omvang van hun specifiek tewerkstellingsprobleem versluierd te worden achter de nationaliteit. Door registratie op basis van hun naam blijkt de werkloosheid van allochtonen veel hoger te liggen dan bij registratie op basis van hun nationaliteit.

Dit bewijst dat etniciteit op de arbeidsmarkt wel degelijk een discriminerende factor is. Agalev is daarom voorstander van een statistische registratie die toelaat om de reële werkloosheidssituatie van allochtonen in kaart te brengen in functie van een continue bijsturing van de doelgroepmaatregelen.

Agalev engageert zich om de uitvoering van het Charter afgesloten tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners met betrekking tot "Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010" op 3 december 2002 halfjaarlijks te evalueren. Indien er onvoldoende vooruitgang gemaakt wordt, wil Agalev de discussie over quota in de privé-sector heropenen.

Ria Van den Heuvel, Vlaams volksvertegenwoordiger
Meryem Kaçar, senator
Fauzaya Talhaoui, volksvertegenwoordiger

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht
tel (02)290 91 46 fax (02)290 91 47
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/