Provincie Overijssel

"Nieuw statenleden zijn persoonlijke vertegenwoordigers"

"Mensen staan centraal in de politiek?, aldus Commissaris van de Koningin mr. Geert Jansen. Zowel de mensen die besturen, als de mensen die bestuurd worden. Bij de installatie van de nieuwe Staten van Overijssel benadrukte de commissaris dat de bestuurders in de huid van de burger moeten kruipen. "Ik zie de 63 Statenleden en de ruim 900 ambtenaren als persoonlijke belangendragers van de miljoen inwoners van Overijssel."

Niet alleen de nieuwe provinciale bestuurders, maar ook de ambtenaren moeten dus antwoorden vinden op de vragen: ?Wat is onze wereld, wat beweegt de mensen in onze wereld en hoe geven wij met elkaar de samenleving vorm??

Jansen: ?Alleen wie probeert in de huid van de burger te kruipen, ziet wat echt belangrijk is voor de mensen. Die pikt signalen op en zorgt ervoor dat de verschillen die er zijn, goed uit de verf komen. Niet alleen in het politieke debat en de besluitvorming, maar ook in de communicatie.?

Jansen ziet de 63 Statenleden en ruim 900 ambtenaren daarom als persoonlijke belangendragers van de miljoen inwoners van Overijssel. Oriënteren en manifesteren is zijn credo voor de komende jaren. ?Dat mag best wat minder introvert. Je niet alleen op Overijssel oriënteren, maar ook op de buurprovincies, Den Haag, Brussel en de partners in de EU. En je daar manifesteren als een bestuur dat er toe doet.?

Zelfbewust autonoom

De provincie moet zich niet verschuilen achter haar wettelijke bevoegdheden, maar juist omdat het om mensen gaat zich zelfbewust autonoom gedragen. ?Provincies hebben een open huishouding en zijn tot handelen bevoegd, zolang ze niet in de wettelijke bevoegdheden van andere overheden treden. Zo kan de provincie een bijdrage leveren aan het oplossen van acute maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld rond de huisartsenzorg.?

Maar ook kan de provincie een belangrijke rol spelen in bestuurlijke processen. ?In de regio worden veel bestuurlijke problemen veroorzaakt door het slecht functioneren van bestuurlijke processen. Er is behoefte aan bestuurders die zowel de positie als het gezag hebben om richting te geven aan zichtbare verbeteringen. Daarbij is het voor de burger van belang dat het probleem wordt opgelost, niet zozeer, wie het oplost.?

Ondernemend

Voor deze nieuwe rol is het wel nodig dat de provincie meer ondernemend is en minder volgend. Dat zij zich inspant voor ?partnership?, dat wil zeggen samen met partners als gemeenten en buurprovincies plannen maakt en die ook realiseert. Provincies moeten voldoende ruimte geven aan de lokale overheden en zich niet bezighouden met details.

?Alleen wanneer de strategische kaders zichtbaar in het geding komen, zou de provincie haar wettelijke bevoegdheden moeten oppakken. Het gaat dan om taken als goedkeuring, handhaving en vergunningverlening.?

In dit beeld past bijvoorbeeld ook een beslissende bevoegdheid van de provincies in wijziging van de provinciegrens door de herindeling van Bathmen. ?Waar bij het kabinet het belang van onderop en vrijwilligheid steeds voorop staat bij gemeentelijke herindeling, geldt dit ook voor de provincies. Het kan niet zo zijn dat het Rijk de provincie hierin gaat overrulen.?

Meer informatie: nieuwsredactie@prv-overijssel.nl

Informatieavonden over asbestwegen

"Nieuw statenleden zijn persoonlijke vertegenwoordigers"

Stuurgroep positief over exploitatie regionaal bedrijventerrein in Twente

Acht partners lanceren unieke portal-site voor Overijssel

'Overijssel laat zich niet overrulen door het Rijk'

College kan Overijssel niet 'oorlogsvrij' verklaren

'Bazen van Overijssel' naar Hellendoorn

Deventer en Rijssen-Holten scoren met bestemmingsplan

Ank Bijleveld informateur provincie Overijssel

Spoorovergang bij Atalanta blijft open

Commissaris presenteert leidraad voor veiligheid

Hogere opkomst, winst CDA en PvdA

© 24-03-2003 Provincie Overijssel