Provincie Utrecht

Persbericht

24-uurs estafette milieuhandhaving in provincie Utrecht

24-3-2003
In de provincie Utrecht vindt binnenkort een groots opgezette milieucontrole plaats in de vorm van een 24-uurs estafette. Deze estafette is onderdeel van een landelijke actie waar negen provincies aan meedoen. Het is een gezamenlijke actie van verschillende overheidsinstanties die een taak hebben in de handhaving van milieuregels. De estafette is gericht op de vier 'kleursporen' van de milieuhandhaving: natuur en landschap (groen), bedrijven (grijs), ruimtelijke ordening (rood) en water (blauw). Waar zinvol en mogelijk gaan handhavingspartners samen het veld in, het water op en de lucht in.

Naar schatting zullen landelijk meer dan 1000 toezichthouders die dag in touw zijn in het grootste deel van Nederland. Qua samenwerking en schaalgrootte is deze estafette een unicum voor Nederland. De datum van de actie wordt niet bekendgemaakt, vanwege het verrassingseffect van de actie.

Benadrukken samenwerking
Doel van de actie is ten eerste om de taken die de verschillende handhavende partijen hebben te benadrukken. Daarnaast staat de samenwerking tussen deze partijen centraal: gemeenten, provincie, waterschappen, milieudiensten, rijkswaterstaat en landschappen. Om effectief hun werk te kunnen doen, hebben ze elkaar nodig; vandaar dat deze actie er één is van al die betrokkenen gezamenlijk. Het Coördinatie Informatie Punt (CIP) Regio Utrecht en de provincie Utrecht zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de 24-uurs estafette in de provincie Utrecht. Rond de 60 handhavers zullen in touw zijn. Vanwege de vogelpest vindt de actie slechts in het midden en westen van de provincie Utrecht plaats.
De nadruk ligt op de kwaliteit van de handhaving, die beter is naarmate de regionale handhavingstappenplannen worden gevolgd. Zo worden er hercontroles uitgevoerd bij bedrijven die binnen een bepaalde tijd overtredingen moeten opheffen. De controles zullen gericht zijn op verschillende milieuzaken, zoals afval(transporten), oppervlaktewater, flora en faunabeheer, bouwverordeningen en bestemmingsplannen. Ook risicovolle bedrijven, zoals vuurwerkverkooppunten en LPG-stations zullen gecontroleerd worden.

Snelle uitbreiding initiatief
De estafette is een initiatief van de Provincie Limburg, die er twee jaar geleden mee is begonnen. In 2002 is de actie overgenomen in Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland. Met ingang van dit jaar wordt de actie verder verbreed en vindt gelijktijdig ook plaats in Overijssel, Utrecht en Zeeland. Ook in Groningen en Drenthe vinden gelijktijdig controleacties plaats, maar niet gedurende 24 uur. Vanwege de vogelpest kan de provincie Gelderland niet deelnemen.

Vervolgtraject
Niet alleen de uitvoering van controles is belangrijk, maar ook het vervolgtraject. Daarom zal de komende maanden veel aandacht zijn voor hercontroles.
De belangrijkste resultaten van de estafette zullen kort na de actie bekendgemaakt worden. Naar verwachting komen het CIP Regio Utrecht en de provincie Utrecht in juli met een uitgebreide evaluatie van het gehele provinciale project.

Meer informatie: Annemieke van Leeuwen, telefoon 030 258 3151 of Annemieke.van.Leeuwen@provincie-utrecht.nl