Partij van de Arbeid

Naar een democratische bestuursverkiezing

25-03-2003

Naar een democratische VVAA Bestuursverkiezingsprocedure

Inleiding

Begin dit jaar ontvingen leden een oproep zich kandidaat te stellen voor het VVAA bestuur. Het betrof een open uitnodiging zonder profiel. Ook nieuwe enthousiaste leden konden zich dus kandidaat stellen.

Volgens een artikel in het Parool van 12 februari jl. was sprake van achterkamertjes politiek binnen PvdA Amsterdam. Een selectiecommissie had zelf kandidaten benaderd en beoordeeld op geschiktheid. Ineens bleek er dus een selectiecommissie te zijn, die een kandidatenprofiel hanteerde.

De samenstelling van deze commissie is niet op 30 januari, tijdens de laatste afdelingsvergadering, gemandateerd door de leden. Het dubieus hoe een commissie bestaande uit 3 personen, waaronder een zittend gemeenteraadslid en de 1^e opvolger in de gemeenteraad, een bestuur kan voordragen dat hen vervolgens controleert. Het idee van achterkamertjes politiek wordt hiermee bevestigd.

In Magazine PvdA Amsterdam van maart kon slechts een beperkt aantal kandidaten zich presenteerden. Dit geeft met name de nieuwe leden onvoldoende inzicht om een bestuur te kiezen.

Tijdens de, in de haast ingelaste, presentatie van kandidaat voorzitters op 13 maart jl., bleken de meeste kandidaten meer oog te hebben voor politieke belangen; er was te weinig oog voor belangen van leden.

Vervolgens hebben ondergetekenden geïnformeerd bij leden, kandidaten en Bestuur PvdA-AOZ, wat zij van de gang van zaken vonden. Wij hadden het gevoel dat de commissie gezien de omstandigheden zn best heeft gedaan, maar dat in de procedure te weinig rekening is gehouden met de belangen van leden. In deze tijd van meer openheid heeft het bestuur VVAA hierdoor een kans gemist!

De kandidaatstellingsprocedure

Ter verbetering van de procedure suggereren wij het volgende:

1. een nieuwe of ad hoc procedure moet door het bestuur vooraf worden kortgesloten met de leden;
2. plannen, voornemens, speerpunten van kandidaten moeten voor de stemmingsbijeenkomst aan de leden worden duidelijk gemaakt; 3. de procedure moet haalbaar zijn: leden moeten vooraf vragen kunnen stellen en vooraf kunnen discussiëren over hun keuze; 4. kandidaten dienen inzicht te hebben in de motieven waarop leden hun keuze baseren.

De keuze voor kandidaten

De keuze voor een kandidaat is gebaseerd op vertrouwen bij de leden. Dit vertrouwen ontstaat als:
1. uit de speerpunten blijkt dat de kandidaat inzicht heeft in motieven om PvdA lid te worden of blijven;
2. uit de voornemens blijkt dat rekening wordt gehouden met belangen van leden;
3. uit de plannen blijkt dat leden (passieve, actieve, oriënterende) worden gefaciliteerd en gecoacht;
4. uit de plannen blijkt dat gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking met afdelingsbesturen.

De stemprocedure

Het lijkt raadzaam bij een stemprocedure ook uit te gaan van een situatie, waarin zich veel kandidaten aanmelden. In overleg met de leden zou de huidige stemprocedure getoetst moeten worden op democratisch gehalte en efficiency.

Verwachtingen ten aanzien van het huidige bestuur

Wij hopen dat het bestuur zich onze kritiek, dat de procedure weinig democratisch was, aantrekt door :
1. tijdens de vergadering van 27 maart a.s. aan de leden inzicht te geven in de problemen binnen het huidige bestuur, zodat het vertrouwen in het democratische proces wordt vergroot; 2. tijdens de vergadering van 27 maart a.s. verantwoording af te leggen over de samenstelling en werkwijze van de selectiecommissie, zodat t.z.t. integriteiteisen kunnen worden geformuleerd;
3. mee te werken aan het vergroten van vertrouwen in het toekomstige bestuur door deze notitie aan leden te mailen, zodat op 27 maart kan worden gestemd over afwijzing van de huidige selectieprocedure en over wijziging van de kandidaatstellingsprocedure voor de eerstvolgende kandidaatstelling, in overleg met de leden.

Rita Altena & Beitske den Ouden, Amsterdam 24 maart 2003