Provincie Utrecht

Persbericht

Hotel ABRONA te Oudewater mag uitbreiden met 12 kamers

25-3-2003
Het college van gedeputeerde staten geeft een verklaring van geen bezwaar af aan de gemeente Oudewater voor de uitbreiding van hotel Abrona. Er komen 12 kamers bij; deze zijn nodig voor een goede exploitatie. Hotel Abrona is een bijzonder hotel, het is een plek waar verstandelijk gehandicapten ervaring kunnen opdoen; daarnaast heeft het hotel een belangrijke toeristische functie.

Omdat het hotel ligt binnen beschermd stadsgezicht, is de Rijksdienst voor Monumentenzorg het slechts eens met een uitbreiding van 10 kamers. Dat is onvoldoende voor een goede exploitatie, volgens de exploitant. De provincie Utrecht laat in haar besluit het maatschappelijk belang overwegen, ook omdat de extra kamers aan de achterkant komen. De achterkant van het hotel ligt aan de Biezenstraat. Dit is een straat waar diverse schuren staan, die in het verleden voor de stalling van vee en voor bedrijfjes werden gebruikt. Na sloop van deze schuren zal het aanzicht van deze straat onvermijdelijk veranderen. De gemeente heeft daarom een stedenbouwkundige visie voor de straat laten opstellen, waarin de nieuwbouw voor het hotel past.
De inspectie van VROM heeft zich aangesloten bij het advies van Monumentenzorg, maar GS vinden het verschil van twee kamers te klein om de bouwaanvraag af te keuren en laten het maatschappelijk belang voorgaan.

Meer informatie: Marja van Buuren, telefoon 030 258 3207 of Marja.van.Buuren@provincie-utrecht.nl