Ministerie van Defensie


---


---

Defensie houdt noodhulp-eenheden gereed

25-03-2003

Het ministerie van Defensie heeft ruim driehonderd militairen opdracht gegeven zich gereed te houden voor een mogelijke humanitaire inzet om de gevolgen op te vangen van de Irak-crisis. Ofschoon er nog geen verzoeken zijn om Nederlandse militairen daadwerkelijk in te zetten voor een dergelijke missie en dus ook nog geen politieke besluitvorming aan de orde is, worden de vereiste militaire voorbereidingen getroffen om inzetgereed te zijn. De militairen, afkomstig van verschillende krijgsmachtdelen, behoren bij twee eenheden. Enerzijds gaat het om het Disaster Assistance Response Team (DART), ook wel het noodhulpverkenningsteam. Dit is een vast team dat in een crisis- of rampgebied de behoefte aan hulp inventariseert. Anderzijds is een "pool" van driehonderd militairen geformeerd waaruit geput kan worden voor het verlenen van daadwerkelijke hulp.

Het DART-team is in 1996 opgericht. Dit team van tien specialisten moet binnen 24 uur kunnen vertrekken naar het crisis- of rampgebied om daar te inventariseren welke hulp nodig is. Het team rapporteert haar bevindingen zo snel mogelijk aan het ministerie van Defensie en daar wordt - al dan niet in overleg met andere overheden of instanties in binnen- en buitenland - bepaald welke hulp er geboden zal worden. Het team is de afgelopen jaren verschillende keren in actie gekomen, onder meer bij overstromingen in Polen (1997), Honduras (1998) en Mozambique (2000) alsmede bij orkanen op de Antillen in 1998 en 1999.

De groep van driehonderd militairen, die daadwerkelijk noodhulp kan geven, bestaat uit ondermeer geneeskundig personeel, genisten en waterzuiveringsspecialisten. Daarnaast telt de eenheid ook mariniers voor beveiligingstaken. Deze driehonderd militairen moeten binnen 72 uur kunnen vertrekken.

DART-Het Noodhulpverkenningsteam