Gemeente Dordrecht


---

Subsidie voor 'Grijs Genoegen'

Vincent Brinkhof
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag besloten om het project `Grijs Genoegen' van het Leger des Heils structureel een subsidie te verstrekken van 39.495 euro per jaar. Het project richt zich op thuiswonende ouderen die in een sociaal isolement dreigen te raken of geraakt zijn, vaak het gevolg van het mijden van zorg.

Het project dat erop gericht is om het leven van deze ouderen weer tot een genoegen te maken (Grijs Genoegen!), past in het ouderenbeleid van de gemeente. Uitgangspunt hiervan is dat ouderen een volwaardige plaats in de Dordtse samenleving dienen te hebben. De gemeente wil ouderen de gelegenheid bieden zoveel mogelijk en zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig in de samenleving te kunnen functioneren. Dat betekent dat zij enerzijds in staat moeten worden gesteld om vanuit kennis en ervaring, enthousiasme en beschikbare tijd volop deel te nemen aan de samenleving. Anderzijds moeten zij, als daaraan behoefte bestaat, ondersteuning kunnen krijgen op het terrein van zorg, wonen en in dit geval welzijn.

Grijs Genoegen startte in 1998 in Het Reeland maar werkt nu stadsbreed. De medewerkers handelen op basis van signalen die worden afgegeven door thuiszorg, huisarts, GGZ, politie, een ouderenadviseur, zorginstellingen, familie of buren.
Daarop volgt een huisbezoek. Als er voldoende vertrouwen is opgebouwd, maken de oudere en de medewerker samen een begeleidingsplan zodat problemen kunnen worden bestreden en isolement kan worden doorbroken.