Gemeente Voorburg-Leidschendam


Verkeers- en vervoerplan Leidschendam-Voorburg

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 25 maart 2003
---

Een kwestie van (be)wegen
Op 25 maart heeft het college van b&w van Leidschendam-Voorburg ingestemd met het voorstel voor een nieuwe verkeers- en vervoerbeleid voor de komende 5 tot 7 jaar. De ambitie van het plan is te komen tot een leefbare stad met een hoge verkeersveiligheid en een goed bereikbaarheid. Het verkeers- en vervoerplan (VVP) is een beleidsplan op hoofdlijnen. Wethouder Beenakker: De belangrijkste kernpunten in het plan zijn de verbetering van de verkeersveiligheid en van de fietsvoorzieningen, het parkeren en het autoverkeer dat snel en veilig zijn weg moet kunnen vinden. Ten behoeve van de concrete uitvoering van het VVP wordt een uitvoeringsprogramma ontwikkeld. Dit programma geeft inzicht in de projecten en op welke termijnen die door de gemeente worden gerealiseerd. Dit programma wordt op 22 april in het college behandeld.

Sinds de fusie is er binnen de Gemeente Leidschendam-Voorburg hard gewerkt aan het samenvoegen van de afzonderlijke verkeers- en vervoersplannen. Niet alleen de integratie van het verkeers- en vervoerbeleid van de beide gemeenten maar ook de aanstaande oplevering van de NORAH en de planontwikkeling van het Damcentrum vragen om intensieve aandacht voor de verkeers- en vervoersproblematiek binnen de gemeente. Vanuit een realistische visie op de mogelijkheden en onmogelijkheden is er een verkeers- en vervoerbeleid geschreven dat bijdraagt aan de doelstellingen van een bereikbare, leefbare en veilige gemeente.

Bij de tot standkoming van het Verkeers- en Vervoersplan (VVP) is zoveel mogelijk rekening houden met wensen, behoeften, kennis en ervaring van belanghebbenden. In de afgelopen periode heeft de gemeente daarom op verschillende momenten en vanuit verschillende invalshoeken gesproken met verschillende groepen en belangenorganisaties. Belangrijke thema´s hierbij zijn veiligheid, parkeren, openbaar vervoer, verkeersafwikkeling in het Damcentrum en OV-knooppunt Voorburg. Wethouder Beenakker: Ik ga er vanuit dat in de nieuwe dienstregeling, die morgen tijdens het Dagelijks Bestuur van Haaglanden wordt besproken, het openbaar vervoer op peil blijft.

Het VVP zal volgens planning in juni ter visie worden gelegd. Het moment waarop de inwoners van de gemeente formeel hun zienswijzen kunnen indienen. Nadat deze zienswijzen in het plan zijn verwerkt wordt het VVP in het najaar in de gemeenteraad vastgesteld. Uiteraard wordt er ondertussen ook intensief overleg gevoerd met de omgeving: de provincie, Haaglanden, Rijkswaterstaat en de omliggende gemeenten. Ook na de vaststelling van het VVP is de rol van de burger niet uitgespeeld. Het VVP is immers een beleidsplan en moet nog verder worden uitgewerkt. Bij de invulling en uitwerking van maatregelen zullen wederom de verschillende belanghebbenden en dan zoveel mogelijk per wijk, worden betrokken.

Disclaimer en colofon Gemeente Leidschendam-Voorburg 25.03.2003