Provincie Limburg

www.limburg.nl Home Zoek Contact Links Help Sitemap

Besluitenlijst GS

Besluitenlijst PS

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 15 april 2003

Onderwerp

Besluit

1.

Additionele exploitatiesubsidie 2002 Industrion

Informatie: H. DaniŽls, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 74 82
e-mail:
hmmg.daniels@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een éénmalige additionele exploitatiesubsidie van 50.000,00 uit economische middelen aan het Industrion ten behoeve van definanciering van de maanden mei tot en met december van het jaar 2002 van de exploitatiekosten van Cyber Center.

2.

Rapportage inzet middelen VWL 2002

Informatie: I. Wildhagen, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs tel. (043) 389 79 82
e-mail:
pcm.wildhagen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de rapportage met betrekking tot de inzet van de middelen van het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg in 2002.

3.

Subsidieaanvraag van de Congregatie der Redemptoristen Klooster Wittem ten behoeve van het project "Kloosterbibliotheek Wittem"

Informatie: M. Poulssen, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme
tel. (043) 389 73 09
e-mail:
mjlm.poulssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het verlenen van een aanvullende provinciale bijdrage van 34.034,00 ten behoeve van de culturele/toeristische ontsluiting van de kloosterbibliotheek Wittem met bijbehorende nevenruimten. Het project levert een bijdrage aan het bevorderen van kwaliteitstoerisme in de regio.

4.

Overdracht werkzaamheden in het kader van de BSB (bodemsanering in gebruik zijnde/blijvende bedrijfsterreinen) aan de gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo

Informatie: M. Wijnands, afdeling Stedelijke Leefomgeving tel. (043) 389 75 30
e-mail:
map.wijnands@prvlimburg.nl

Per 1 februari 2003 zijn de drie rechtstreekse gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo krachtens attributie bevoegd gezag in het kader van de BSB-operatie geworden. BSB staat voor bevordering vrijwillige bodemsanering op in gebruik zijnde/blijvende bedrijfsterreinen. De bedrijven die onder de BSB-operatie vallen, zijn verplicht om de resultaten van een vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek te overleggen. In een zgn. overdrachtsdocument flankerend beleid BSB hebben de betrokken gemeenten in samenspraak met de provincie afspraken vastgelegd ten behoeve van de overdracht van de BSB-taken. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de in het overdrachtsdocument gemaakte afspraken.

5.

Ontwerpbesluit gedeeltelijke intrekking van de Wet milieubeheer-vergunning van het Vuurwerkopslagbedrijf Rohan en Zonen te Landgraaf

Informatie: J. Ubachs, afdeling Vergunningen tel. (043) 389 75 44
e-mail:
jp.ubachs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben (in ontwerp) het besluit genomen tot gedeeltelijke intrekking van de Wm-vergunning van het Vuurwerkopslagbedrijf Rohan en Zonen, aangaande de opslag en bewerking van professioneel vuurwerk.

6.

Vragen ex artikel 21 (oud) RvO van de heer Wessels (D66) inzake landgoed Blijenbeek

Informatie: A. Dohmen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord tel.: (043) 389 73 87
e-mail:
afm.dohmen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de heer Wessels inzake de plannen voor landgoed Blijenbeek en de gemeente Bergen beantwoord.

7.

Resultaten bestuurlijk overleg Maaswerken 2 april 2003

Informatie: J. Molleman, afdeling Landelijke Leefomgeving tel.: (043) 389 70 70
e-mail:
jab.molleman@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten besluiten het kabinet (door tussenkomst van de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat) het resultaat van het op 2 april 2003 gehouden bestuurlijk overleg Maaswerken te bevestigen.

8.

Sluiting pompstation Itteren-Borgharen

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 42
e-mail:
gjp.hermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten vragen de gemeente Maastricht om de mogelijkheden te bekijken om de lopende procedure tussen de N.V. Nutsbedrijven Maastricht en de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg over de schadeloosstelling te bekorten en om te komen tot een minnelijke schikking. Vanuit het provinciaal drinkwaterbeleid is gericht op sluiting van het pompstation. Voorts is sluiting nodig om het Grensmaasproject uit te kunnen voeren.

9.

Decentralisatie verkeer en vervoer en GDU+

Informatie: M. Onnen, afdeling Mobiliteit tel: (043) 389 74 18
e-mail:
mek.onnen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van een brief van het IPO aan minister de Boer van Verkeer en Waterstaat. In de IPO-brief worden een aantal voorwaarden en amendementen genoemd die de provincies eisen willen zij instemmen met de decentralisatie.

10.

Mobiliteitsfonds

Informatie: P. Röell, afdeling Mobiliteit tel: (043) 389 99 30
e-mail:
pm.roell@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan Provinciale Staten voor te stelleneen provinciaal Mobiliteitsfonds op terichten ten behoeve van de uitvoeringvan het amendement-Dijsselbloem. Opgrond hiervan wordt van het Rijk eenbedrag van 7 mln. ge√Įncasseerd tenbehoeve van de aanleg van een ongelijk-vloerse kruising N294/N276 en worden 4geplande provinciale projecten via hetMobiliteitsfonds afgewikkeld (Mook, Cadier en Keer, N281 Heerlen, N299Brunssum- Kerkrade) en wordt via hetfonds ten laste van de beschikbare Rijks-middelen en 1.5 mln. aanvullendemiddelen uit gedecentraliseerde Rijks-middelen het project ongelijkvloersekruising N294/N276 ten W. van Sittardgerealiseerd.

11.

Projectvoorstel "Afstemming Duurzaam Veilig en Openbaar Vervoer"

Informatie: H. Bohn, afdeling Mobiliteit tel. (043) 389 74 44
e-mail:
hdl.bohn@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het projectvoorstel "Afstemming Duurzaam Veilig en Openbaar Vervoer". Het doel van dit project is het dusdanig afstemmen van het verkeersveiligheids-beleid Duurzaam Veilig en het Openbaar Vervoer, dat combinatiemogelijkheden benut worden en dat knelpunten opgelost en voorkomen worden.

12.

Regeling Exploitatie Openbaar Vervoer

Informatie: L. Dieteren
tel. (043) 389 76 01
e-mail:
jml.dieteren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe regeling vastgesteld waarin de financi√ęle verhouding tussen de provincie en openbaar vervoerbedrijven wordt geregeld. Aanleiding voor het maken van deze nieuwe regeling vormt de verlening van concessies op 18 december vorig jaar. In deze concessies is gekozen voor een andere invulling van de relatie tussen de provincie en de openbaar vervoerbedrijven, zodat een aanpassing van de bestaande regeling noodzakelijk was.

13.

Voorstel van Essent Milieu voor de herinrichting van de Groeve Spaubeek

Informatie: R. Creemers, afdeling Vergunningen tel. (043) 389 76 68
e-mail:
rmp.creemers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten steunen het voorstel waarbij de groeve Spaubeek als natuurgebied wordt ingericht. De groeve wordt daarbij gedeeltelijk aangevuld met grond van elders. De steile taluds worden verflauwd, en de papierpulp wordt vermengd met grond. Het plan zal verder worden besproken in een maatschappelijke werkgroep waarin de betrokken gemeenten en een aantal belanghebbende groeperingen zijn vertegenwoordigd.

14.

Provincie op afstand: een herijking

Informatie: T. Dreuw, Unit Control tel. (043) 389 70 85
e-mail:
amj.dreuw@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben opdracht gegeven de voorwaarden te herijken die gelden voor de verschillende samenwerkingsvormen.

15.

Ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord- en Midden-Limburg

Informatie:C. Dieteren, afdeling Zorg tel. (043) 389 74 23
e-mail:
cpwm.dieteren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben aan de Raad van Bestuur van het Vincent van Gogh Instituut (VvGI) een brief geschreven bij wijze van reactie op de bij brief door VvGI geschetste ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Specifiek gaat het om de voorgenomen fusie tussen VvGI en de Stichting Zorgcircuits alsook de fusie in de verslavingszorg van VvGI, CAD-Limburg en Mondriaan Zorggroep. Het college vraagt daarbij bijzondere aandacht voor de positie van de Raden van Toezicht alsook het Cli√ęnten- adviesbureau Noord- en Midden-Limburg.

16.

Vragen ex artikel 21 (oud) RvO van de heer Van Rey en mevrouw Muijs (VVD) inzake openbaarmaking handhavingsinformatie

Informatie: M. Linssen, afdeling Handhaving en Monitoring tel. (043) 389 76 70
e-mail:
mpe.linssen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben geantwoord dat dit beleid een uitwerking is van de Nota Handhavingsbeleid die PS op 14-11-2002 hebben vastgesteld; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen overtreders van milieuwetgeving en overtreders van natuur- en waterstaatswetgeving. Tevens wordt geen onderscheid gemaakt in de aard of ernst van ernst van overtredingen. Een overtreder krijgt ruim de gelegenheid om de overtreding te be√ęindigen voordat informatie openbaar wordt gemaakt. Hun bestuursrechtelijke aanpak inclusief het publiceren van handhavingsinformatie, los staat van strafrechtelijk trajecten; het belang van een volstrekt transparant handhavingstraject weegt zwaarder dan het rest-risico op schadeclaims.

17.

Noodfonds vogelpest

Informatie: S. Duijsings, afdeling Landelijke Leefomgeving tel. (043) 389 76 33
e-mail:
jjhm.duijsings@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van 125.000,- bij te dragen aan het Noodfonds Vogelpest. Het kabinet heeft besloten een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen en elke euro die door andere partijen bijgedragen wordt, te verdubbelen. Het noodfonds is voor het verlenen van psycho-sociale hulp aan bedrijven die door de vogelpestcrisis failliet dreigen te gaan.

18.

Bestuurlijke organisatie Midden-Limburg

Informatie: W. Timmermans, afdeling Algemene en Juridische Zaken tel. (043) 389 72 94
e-mail:
wpa.timmermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten met betrekking tot de mogelijke samenvoeging van de gemeenten in het Thorner-Leudalkwartier, dat zij de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het driemanschap Haazen, Evers en Eurlings aan de betrokken gemeenten aanbieden.

19.

Bezwaarschrift gemeente Meerlo-Wanssum

Informatie: M. Potting
tel. (043) 389 71 26
e-mail:
macj.potting@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeente Meerlo-Wanssum alsnog 66.071,00 subsidie te verlenen voor de verbouwing van de gemeenschapshuizen te Blitterswijck.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 18-4-2003 11:40