HBAG Bloemen


22-05-2003
Betreft: tussenstand overleg met PD over import inspecties / te hoge PD tarieven

Op dinsdagmiddag 20 mei j.l. heeft een delegatie vanuit het georganiseerde bedrijfsleven, waaronder het HBAG, opnieuw gesproken met vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV en de Plantenziektenkundige Dienst (PD) over de te hoge tarieven voor de invoer van bepaalde bloemen. Deze nieuwe tarieven zijn op 1 april 2003 j.l. ingegaan.

In dat overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:


1. Aftoppen tarieven grote partijen: het eerder door het Ministerie van LNV en PD gedane voorstel om - na ernstige kritiek uit het bedrijfsleven - de tarieven bij grote zendingen vanaf 250.000 stelen af te toppen, waarbij dan wel de rekening per steel voor partijen kleiner dan 250.000 stelen gemiddeld iets hoger wordt, wordt nu uitgevoerd. Deze aftopping op 250.000 stelen zal betekenen dat een zending niet duurder wordt dan 350,- tot 400,- Er zal wel een minimum van 10.000 stelen worden berekend per zending en dit minimum zal dan steeds per 1000 stuks oplopen i.p.v. per 10.000 stelen (b.v. 11.000 stelen zullen 15,40 kosten ( 14,- + 1,40)).

Het probleem blijft dan wel dat nog steeds te veel kosten worden toegerekend. Deze tussenoplossing is daarom door het bedrijfsleven geaccepteerd met de kanttekening van het bedrijfsleven dat daarmee onze bezwaren tegen de hoogte van de tarieven en het in rekening brengen van bepaalde kostencomponenten ten fundamente blijven bestaan. Wij behouden ons dus alle rechten voor om bezwaar te blijven maken, ook tegen de afgetopte tarieven. Dit nieuwe afgetopte tariefsysteem zal zo mogelijk op 1 juni a.s. ingaan. Of dit kan (om technische redenen binnen de PD), hoort het bedrijfsleven binnen enkele dagen. HBAG zal dit dan doorgeven aan de importeurs.


2. Het Ministerie van LNV zal met ons de discussie aangaan over de opbouw van de tarieven. LNV zal een reactie geven op de door het bedrijfsleven ingebrachte bezwaren tegen het in rekening brengen van enkele kostencomponenten die door LNV en PD worden samengevat onder de kop "kennis en ontwikkeling". Hieronder vallen bijvoorbeeld de ontwikkeling van het CLIENT-systeem en de systematiek voor de reduced checks. Deze reactie van LNV en PD wordt uiterlijk 6 juni gegeven.


3. Het bedrijfsleven zal een nadere onderbouwing geven over haar wens om een substantieel deel van de kosten om te zetten in een verrichtingentarief in plaats van het nu door LNV en PD geĂŻntroduceerde omslagstelsel. Daarmee kan LNV bezien of en zo ja op welke wijze een meer fundamentele wijziging in het tariefsysteem tot de mogelijkheden behoort. Op 17 juni wordt deze mogelijkheid om tot een meer definitieve oplossing te komen besproken in het reeds geplande overleg tussen LNV en bedrijfsleven over de reguliere tarieven.


4. De eerste evaluatie van het nieuwe systeem met de daarbij behorende kosten en opbrengsten blijft in ieder geval, zoals al eerder was aangekondigd voorzien voor in de maand juni. De resultaten daarvan zullen in augustus met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven worden besproken.


5. Het Ministerie van LNV en PD hebben ingestemd met het verzoek van PT en HBAG om de facturen over de ingevoerde inspectieplichtige bloemen pas te versturen na 6 juni, nadat de bij punt 2 genoemde reactie is gegeven. Dan pas zal namelijk duidelijk zijn of de PD het recht heeft alle opgevoerde kosten ook daadwerkelijk in rekening te brengen. Na 6 juni ontvangen de importerende bedrijven een factuur van de PD over de uitgevoerde inspecties sedert 1 april j.l.


6. Het bedrijfsleven heeft aangegeven nu eerst te willen afwachten wat dit alles op korte termijn kan opleveren. De mogelijkheid om naar de rechter te gaan blijft uitdrukkelijk open.

Door de aftopping van de tarieven en door de andere genoemde toezeggingen van LNV en PD is dus een deel van de eisen van het bedrijfsleven ingewilligd. Echter, nog niet voldoende. HBAG zal blijven aandringen op verdere verlaging van de tarieven en u hierover binnenkort weer informeren.