Provincie Noord-Brabant


Persbericht

In acht beschermingsgebieden
Betere bescherming van zeer kwetsbare grondwaterwinningen in Brabant

De Provincie Noord-Brabant gaat in acht gebieden in Brabant een betere bescherming van het grondwater waarborgen. Het gaat om de zeer kwetsbare waterwingebieden van waterleidingmaatschappij Brabant Water in Boxmeer, Budel, Helvoirt, Macharen, Nuland, Vessem, Vierlingsbeek en Waalwijk. In deze wingebieden wordt de bestaande beschermingszone op basis van nieuwe berekeningen opnieuw begrensd en in vier gevallen uitgebreid. In de meeste gevallen wordt het gebied groter waarbinnen regels worden gesteld aan grondwerkactiviteiten en andere ontwikkelingen die de grondwaterkwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden.

Grondwater vormt de belangrijkste bron voor het drinkwater in Brabant. De kwaliteit van het grondwater moet zo goed zijn dat met eenvoudige middelen gezond drinkwater gemaakt kan worden. De kwaliteit van deze primaire levensbehoefte moet immers altijd gewaarborgd zijn. Naast de allerhoogste kwaliteitseisen is het van belang dat drinkwater tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten geproduceerd kan worden. Met andere woorden: hoe hoger de kwaliteit van het grondwater, hoe gemakkelijker en goedkoper het te zuiveren is tot drinkwater.

Verontreinigingen
Bij de meeste van de 42 drinkwaterwinningen in Brabant bemoeilijken afdichtende kleilagen in de bodem het wegzakken van verontreinigingen naar diepten waarop het grondwater wordt onttrokken. Bij acht winningen ontbreken deze lagen. In die zeer kwetsbare gebieden kunnen schadelijke stoffen dan ook in relatief korte tijd terechtkomen in het diepere grondwater, dat gebruikt wordt voor het bereiden van drinkwater. Om dat te voorkomen staan in de huidige provinciale milieuverordening milieuregels opgenomen die binnen de beschermingszones van toepassing zijn.
De nieuwe regels moeten de aantasting van de beschermende lagen in de bodem, afstromend wegwater, infiltratie van hemelwater, nieuwbouw van woningen en bedrijven tegengaan.
Van de landbouw wordt gevraagd nog alerter om te gaan met het toedienen van mest en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De beoogde wijziging van de milieuverordening bevat geen nieuwe regels waarmee de landbouwers dat opgelegd wordt. De probleemstoffen voor de drinkwatervoorziening komen zeker niet alleen door landbouwkundig gebruik. Ook de onkruidbestrijding op verhardingen door gemeenten, bedrijven en particulieren zorgt regelmatig voor verontreiniging. De bedoeling is de aanpassing van de provinciale milieuverordening eind 2003 vast te stellen

Betere bescherming
Het grondwater binnen de huidige beschermingszones doet er ten hoogste 25 jaar over om de winputten te bereiken. Deze zones zijn in de jaren 80 begrensd en in het veld met een bord aangeduid. De ligging van de 25 jaarszone van de zeer kwetsbare wingebieden is herberekend met behulp van de nieuwste rekentechnieken en meest recent gegevens. Uit de berekeningen blijkt dat bij vier van de acht zeer kwetsbare winningen (Boxmeer, Vierlingsbeek, Waalwijk, Vessem) alleen water wordt opgepompt dat ten hoogste 25 jaar oud is. Voor de ander vier winningen bereikt ook water de winputten dat wel honderd jaar onderweg is geweest. Deze winningen worden uitgebreid met een 100-jaarszone. Het verschil tussen de oude en nieuw berekende begrenzing van de 25-jaarszone wijkt per wingebied af. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in de opbouw van de bodem en door waterlopen.

De nieuwe regels liggen tot en met 16 juni voor inspraak ter inzage in het provinciehuis en de betrokken gemeentehuizen.