Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 111
Datum: 22-05-03

Equa en provincie voeren samen project
arbeid en zorg in de ruimtelijke ordening uit

Maandag 19 mei was de eerste van twee workshops van emancipatiebureau Equa met de provincie Fryslân over het thema 'ruimtelijke inrichting en de combinatie van arbeid en zorg'. Mannen en vrouwen combineren steeds vaker een baan met zorg voor huishouding, kinderen en ouders. Een ruimtelijke inrichting die inspeelt op zo'n complexe dagindeling kan bijdragen aan een betere organisatie van werk en zorgtaken. Gedeputeerde Anita Andriesen gaf aan vanuit het provinciaal bestuur van Fryslân kansen te zien om in het nieuwe streekplan handreikingen te bieden om de combinatie tussen arbeid en zorgtaken te vergemakkelijken. Andriesen wil stimuleren dat in de ruimtelijke ordening meer vraaggericht wordt gewerkt, onder meer door in te spelen op ontwikkelingen op het gebied van dagindeling.

Tijdens de bijeenkomst spraken Equa en de provincie over hoe bij ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen ingespeeld kan worden op nieuwe leefstijlen en de wensen die daaruit voortkomen voor voorzieningen, vervoer en woningen. Aan de orde kwamen: multifunctionele centra, bundeling en concentratie van wonen en werken, vervoerssystemen en de taken en ambities van de provincie op deze gebieden.

De workshops zijn onderdeel van een project dat Equa samen met provincie Fryslân uitvoert. Het project is gericht op politici en beleidsmakers die zich bezighouden met plannen voor ruimtelijke ordening. Via de gezamenlijke workshops zal kennis worden verzameld over de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en wat dit vraagt van de ruimtelijke inrichting. Dit zal informatie opleveren voor verschillende provinciale plannen, zoals het nieuwe Streekplan en het woningbouwbeleid 2002-2010.

Voor informatie over dit persbericht kunt u bellen met het team Communicatie en Externe Betrekkingen van de provincie Fryslân, tel. 058-292 57 35. Dit persbericht is ook te vinden via internet: www.fryslan.nl


---- --