European Commission

CJE/03/43 22 mei 2003

Conclusie van advocaat-generaal Francis Jacobs in zaak C-148/02

Carlos Garcia Avello/Belgische Staat

Volgens de Advocaat-generaal is de weigering om een kind met dubbele nationaliteit, overeenkomstig de Spaanse traditie met de familienaam van beide ouders in te schrijven een door het gemeenschapsrecht verboden discriminatie op grond van nationaliteit

Hij is van mening dat een dergelijke weigering niet kan worden gerechtvaardigd door een zwaarwegend algemeen belang dat iedereen in een land op dezelfde wijze zijn familienaam verkrijgt.

De Spanjaard Carlos Garcia Avello en zijn Belgische echtgenote Isabelle Weber wonen in België en hebben twee kinderen. De kinderen hebben dubbele nationaliteit. Naar Belgisch recht dragen kinderen de familienaam van hun vader. De geboorteakte van de kinderen vermeldt derhalve de naam Garcia Avello. In Spanje is het de gewoonte dat kinderen de eerste familienaam van beide ouders dragen, eerst die van de vader en als tweede die van de moeder. Overeenkomstig deze gewoonte verzochten de ouders de Belgische autoriteiten om de familienaam van de kinderen te veranderen van Garcia Avello in Garcia Weber. Met de huidige naam zouden Spanjaarden kunnen denken dat de kinderen broers of zussen van de vader zijn en dat er geen band met de moeder van de kinderen bestaat. Bovendien zou het feit dat de kinderen in Spanje en in België een verschillende familienaam hebben, in de praktijk tot moeilijkheden kunnen leiden.

Het verzoek werd afgewezen omdat het tegen de Belgische praktijk inging. Garcia Avello vocht deze afwijzing aan bij de Belgische Raad van State, die het Hof van Justitie van de EG de vraag stelde of de afwijzing in strijd was met het gemeenschapsrecht, met name met de beginselen van het burgerschap van de Unie en het vrije verkeer van burgers.

Advocaat-generaal Jacobs neemt vandaag conclusie in deze zaak.

De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof niet. De advocaten-generaal hebben tot taak het Hof in volledige onafhankelijkheid een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil.

Om te beginnen wijst de advocaat-generaal erop dat iedere lidstaat zijn eigen regels heeft voor de overgang van familienamen van de ene generatie op de volgende.

Advocaat-generaal Jacobs is van mening dat de situatie onder het gemeenschapsrecht valt. Hoewel het gemeenschapsrecht inzake burgerschap en vrij verkeer niet van toepassing is op zaken tussen een staat en diens eigen onderdanen, meent de advocaat-generaal dat de zaak niet enkel de kinderen aangaat, die de Belgische nationaliteit hebben, maar tevens Garcia Avello, een Spaanse onderdaan die gebruik heeft gemaakt van zijn communautair recht om zich in een andere lidstaat te vestigen en daar te werken. De afwijzing betreft Garcia Avello als degene die beroep heeft ingesteld en het onderwerp, de overgang van familienamen van de ene generatie op de volgende, is voor beide generaties van belang.

Bovendien merkt de advocaat-generaal op dat de kinderen naast de Belgische ook de Spaanse nationaliteit hebben, een feit dat niet valt los te zien van hun vaders uitoefening van zijn recht van vrij verkeer.

Advocaat-generaal Jacobs meent dat sinds de invoering van het burgerschap van de Unie er een duidelijk verbod van discriminatie op grond van nationaliteit bestaat in alle gevallen waar het gemeenschapsrecht van toepassing is en dat niet hoeft te worden aangetoond dat er een specifieke inbreuk op een specifieke economische vrijheid is geweest. De advocaat-generaal merkt op dat vervolgens moet worden bezien of de afwijzing door de Belgische autoriteiten discriminatie op grond van nationaliteit is en of deze discriminatie kan worden gerechtvaardigd.

De advocaat-generaal stelt dat de afwijzing een door het gemeenschapsrecht verboden discriminatie op grond van nationaliteit is, aangezien hierdoor situaties die objectief verschillend zijn op gelijke wijze worden behandeld. Aangezien een naamsverandering naar Belgisch recht mogelijk is indien het verzoek daartoe op ernstige redenen steunt, moet de systematische afwijzing van een verzoek wanneer de aangevoerde redenen in verband staan of onlosmakelijk verbonden zijn met het bezit van een andere nationaliteit, volgens de advocaat- generaal worden beschouwd als discriminatie op grond van nationaliteit. Deze praktijk behandelt iemand die doordat hij een andere dan de Belgische nationaliteit heeft, een bepaalde familienaam draagt of een ouder heeft wiens familienaam niet volgens de Belgische regels tot stand is gekomen, op dezelfde manier als iemand die uitsluitend de Belgische nationaliteit heeft en een familienaam heeft volgens de Belgische regels, terwijl hun situatie objectief verschillend is.

Advocaat-generaal Jacobs is van mening dat deze discriminatie niet kan worden gerechtvaardigd, daar het geen zwaarwegend openbaar belang is dat de overgang van familienamen voor de burgers van een lidstaat op zijn grondgebied steeds volgens één bepaald patroon verloopt. Hij merkt op dat voorkoming van verwarring ten aanzien van de identiteit door het recht op naamsverandering te beperken, een rechtmatig doel is, maar dat de gevaren niet moeten worden overdreven en dat de officiële registratie van een naamsverandering het risico van verwarring beperkt. Ten slotte stelt advocaat-generaal Jacobs dat het concept van vrij verkeer niet berust op de gedachte dat iemand éénmaal verhuist naar een andere lidstaat en vervolgens daar integreert, maar op de mogelijkheid om regelmatig, of zelfs voortdurend, binnen de Unie te verhuizen. Men kan dus niet stellen dat het de bedoeling van het non- discriminatiebeginsel is, de integratie van migrerende burgers in hun gastland te verzekeren.

Opmerking: De rechters van het Hof zullen zich thans over deze zaak gaan beraden. Het arrest zal op een latere datum worden gewezen.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Deze persmededeling is beschikbaar in het Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans.

De volledige tekst van de conclusie is te vinden op de internetpagina van het Hof

http://www.curia.eu.int

heden vanaf ongeveer 15.00 uur.

Voor nadere informatie wende men zich tot Zaïra Penders

tel (352) 4303 3127 fax (352) 4303 3656