Ingezonden persbericht


NSG-GELUIDSHINDERDAGEN

Jaarlijks organiseert de Nederlandse Stichting Geluidshinder een nationale NSG-Geluidshinderdag, waar een actueel onderwerp op het gebied van geluidshinder centraal staat. Het programma van zo'n dag bestaat hoofdzakelijk uit lezingen van deskundigen, gelardeerd met discussies. Van elke
NSG-Geluidshinderdag wordt een verslag uitgebracht met de integrale teksten van de voordrachten.

NSG-GELUIDSHINDERDAG 2003

STILLER WEG- EN RAILVERKEER;
Nieuwste ontwikkelingen bij bronbestrijding
22 mei 2003
Congreszaal Irene, Jaarbeurs, Utrecht

Aanleiding voor deze Geluidshinderdag is de actualiteit en grote hoeveelheid kennis die beschikbaar is (en komt) op het vlak van bronbestrijding bij weg- en railverkeer.

Reeds bij de totstandkoming van de Wet geluidhinder werd door de wetgever aangegeven dat geluidshinderbestrijding bij de bron de voorkeur verdient, i.p.v. het treffen van (passieve) maatregelen in de overdracht of bij de ontvanger. Sinds kort heeft de rijksoverheid voor het eerst niet alleen met woorden, maar ook met daden, het belang van bronbestrijding onderstreept. Hoge kosten voor preventie en sanering met traditionele geluidsmaatregelen enerzijds en beperkte financiële middelen anderzijds hebben het kabinet Balkenende doen besluiten het saneringsprogramma te temporiseren ten bate van het Innovatieprogramma Geluid. Dit om in de toekomst kosteneffectievere geluidsmaatregelen te kunnen treffen. Tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2003 wordt vooral aandacht besteed aan de kennis en ervaring die inmiddels al is opgedaan met bronbestrijding bij weg- en railverkeer. Dus een praktische en informatieve dag voor een ieder die in Nederland betrokken is bij de bestrijding van geluidshinder door weg- en railverkeer.

Programma
Tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2003 komen de volgende onderwerpen aan de orde:


* Het (rijks)geluidbeleid in ontwikkeling; decentralisatie (MIG), gebiedsgerichte aanpak (MILO), emissieplafonds (experimenten), gevolgen EU-richtlijn (kartering en actieplannen), sanering, het 'handhavingsgat', innovatie en stimuleringsregelingen

* Innovatieprogramma Geluid; kosten geluidsmaatregelen, doelstellingen en opzet Innovatieprogramma Geluid (IPG), bottlenecks stil asfalt (aanleg/onderhoud/veiligheid), onderzoek naar betere schermwerking en
stimuleringsregelingen
door dr. ir. R. Hofman van de Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat

* De aanpak van geluid door aanpassing van bestaand materieel van NS Reizigers; aanpassing van materieel i.v.m. de emplacementsproblematiek (milieuvergunningen), aanpak geluidsproblematiek bij aanschaf van nieuw materieel en op de 'vrije baan' (Besluit Geluidhinder Spoorwegen)
door ir. P. Leenders van NS Reizigers

* Stiller railvervoer; infrastructuur
door mr. E. Gerding van ProRail

* 'Stille' wegdekken; stand der techniek, overzicht soorten stil wegdek met hun voor- en nadelen, winnende inzendingen prijsvraag Geluid van Wegen naar de Toekomst en toekomstverwachtingen
door dr. G.J. van Blokland van M+P Raadgevende ingenieurs B.V.

* Stille wegen in de stad; ervaringen met voorbereiding, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud, levensduur en (verkeers)veligheid van de 'stille' wegdekken in stedelijke omgeving en ervaringen (o.a. t.a.v. geluid en veiligheid) met invoering 30 km-zones in
verblijfsgebieden
door ing. L.J.T. Veldkamp van de gemeente Breda
* Ervaringen bij rijkswegen; ervaringen van de wegbeheerder m.b.t. aanleg, onderhoud, levensduur en veiligheid, resultaten van proeven RWS met stille wegdekken en 80 km bij Overschie
door J. van der Kooij van de Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat

Naast het lezingenprogramma, met voordrachten en discussies onder leiding van dagvoorzitter Victor Deconinck, is er een expositie. Leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding presenteren daar hun producten. Daarnaast zijn er presentaties van de winnende inzendingen van de prijsvraag Geluid van Wegen naar de Toekomst, alsmede de geluidssimulator van Rijkswaterstaat die gebruikt wordt bij publieksvoorlichting over nieuwe infrastructuur.

Deelnameprijzen

* niet-donateurs ¤ 200,-

* NSG-donateurs ¤ 150,-

* studenten ¤ 25,-

Nadere informatie en aanmelding
U kunt zich nu reeds (elektronisch) aanmelden.
Voor schriftelijke informatie kunt u zich per e-mail melden en ontvangt u t.z.t. automatisch een aankondiging met inschrijfkaart. Bedrijven die willen exposeren ontvangen t.z.t. desgevraagd nadere informatie over de
expositiemogelijkheden.