Gemeente Smallingerland

Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu (2e vergadering) 22 mei 2003

aanvang 19.30 in de raadzaal

AGENDA Vergaderdoel


1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Vaststelling agenda vaststellend
4. Realisatie van een tuincentrum aan de
Nijtap adviserend
5. Gedifferentieerde tarieven adviserend
6. Planologische nieuwbouw 1e fase
v.d.Valk-hotel
adviserend

7. Vaststelling ontwerp-bestemmingsplan "Centrum 1976, 3e herziening, locatie Postkantoor" adviserend

8. Sluiting