Gemeente Rotterdam

Nr. 90
192 mei 2003

RaadsCollege van B. en W. wil aandelen BV Sparta-stadion aankopen behandeling aankoop aandelen BV Sparta Stadion

De gemeenteraad van Rotterdam zal op donderdag 22 mei om 20.00 uur de aankoop Het College van B. en W. stelt de gemeenteraad voor om de van de aandelen van de BV Stadion Sparta Rotterdam bespreken. voor een bedrag van E 6 mln te kopen, nadat aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Het College stelt voor om de aandelen voor E 6 mln euro te kopen. Met dit bedrag kan de club Sparta (BVO Sparta Rotterdam B.V) het grootste deel van haar schulden aflossen. De aandelen van de BV Stadion worden als deelneming op de balans van de gemeente opgenomen. De financieringslasten bedragen dan ca. E 0,3 mln per jaar en dit bedrag drukt dus op de begroting.

Terugkooprecht
én van de voorwaarden van het College is dat sponsors een sluitende exploitatie van de BVO Sparta tot en met het seizoen 2005/2006 moeten garanderen. Tevens moeten alle bestuursleden van de organisaties die tot het Sparta-organisatie behoren bereid zijn hun functie ter beschikking te stellen. Het college stelt de raad tevens voor om het overbruggingskrediet aan de BVO Sparta (van E 2 mln) voor een bedrag van E 1 mln. gedurende een periode van maximaal 1 jaar te verlengen. Tevens wordt aan Sparta het recht verleend in de toekomst de aandelen van de gemeente terug te kopen.

Wethouder Janssens: "Bij de nieuwbouw in 1998 hebben wij behoorlijk geïnvesteerd in het stadion en de naaste omgeving. Een faillissement van Sparta betekent een leeg stadion en dit leidt tot aanzienlijke maatschappelijke en economische schade in de wijk Spangen. Mocht Sparta failliet gaan dan zijn we het geld kwijt dat we nog van de BV Stadion en de Betaald Voetbalorganisatie krijgen."

Waarde stadion
Het College wil voor E 6 mln. de aandelen van de BV Stadion kopen en de leningen en andere schulden van deze BV overnemen. Bij de waardebepaling van het stadion heeft het College naar een aantal factoren gekeken, zoals de WOZ-waarde, de boekwaarde, een extern taxatierapport en een schatting van het OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) van de te verwachten toekomstige kasstromen. Omdat Sparta denkt de BV Stadion voor een betere prijs aan derden te kunnen verkopen, maar daarvoor meer tijd nodig heeft, wil het College de club het recht geven om van terugkoop van de aandelen voor E 6 mln. verlenenterug te kopen, vermeerderd met de toegerekende rente. Gehoord de opmerkingen van de raadscommissies, stelt het College voor aan dit recht een termijn te verbinden die loopt tot en met 31 december 2004. Het bedrag waarvoor Sparta de aandelen terug kan kopen bedraagt tenminste E 6 mln. Bij terugkoop zal Sparta ook wel het mogelijke restant van het overbruggingskrediet moeten aflossen.

Andere delen stadion
Overigens heeft dDe BV Stadion heeft het stadion in haar bezit, behoudens niet het gehele stadion in eigendom. Hhet oude Kasteel (is in eigendom van de CV Kasteel Spangen) en , terwijl een deel van de kantoren (op de 3e en 4e etage) en ruimten onder de tribunes ( eigendom zijn van de Westermeijer Groep). Deze delen van het stadion zal de gemeente dus niet aankopen.

Voorwaarden gemeenten
Het College stelt wel voor enkele wel voor de volgende voorwaarden te verbinden aan de aankoop van de aandelen van de BV Stadion:. Meerjarige licentie van de KNVB. De komende weken zal de KNVB een beslissing nemen over meerjarige licentie aan bvo's van de eredivisie en eerste divisie. Bepalend voor het besluit van de KNVB is het exploitatieplan voor de komende jaren dat Sparta moet indienen. Sponsors garanderen een sluitende exploitatie tot en met het seizoen 2005/2006. Naast de huidige sponsoren is er een breed samengestelde sponsorgroep geformeerd, die bereid is gedurende meerdere drie jaren seizoenen een sluitende exploitatie van de BVO Sparta te garanderen en eventuele verliezen voor haar rekening te nemen. Eventuele overschotten worden geïnvesteerd in de BVO. Tevens wil men professioneel management aanstellen en de spelersgroep versterken. Vereenvoudiging bestuursstructuur met evenwichtig samengesteld bestuur. De besturen van de verschillende organisaties van het Sparta-concern hebben te kennen gegeven dat zij zo nodig graag bereid zijn hun zetel ter beschikking te stellen. Tevens wil het college dat het nieuwe bestuur een evenwichtige samenstelling krijgt met vertegenwoordigers van de sponsorgroep en het huidige bestuur. Kostendekkende exploitatie van de BV Stadion. De BVO Sparta dient een huur aan de BV Stadion te betalen die voldoende is om de kosten van beheer en onderhoud van het stadion te dekken. De huidige huursom van ruim 600.000 euro zal dan ook worden gecontinueerd.

Financiering
De aandelen van de BV Stadion worden als deelneming op de balans van de gemeente opgenomen. De financieringslasten bedragen dan ca. E 0,3 mln per jaar en deze drukken dus op de begroting.

Verdere procedure
Het voorstel zal op donderdag 15 mei om 13.00 uur (kamer 007 van het Stadhuis) in een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Middelen en Sport & Cultuur worden besproken. De gemeenteraad zal op 22 mei een besluit nemen. Bij

Na instemming van de raad zal er een overeenkomst opgesteld moeten worden tussen de gemeente, de sponsorgroep en Sparta met de wederzijdse rechten en verplichtingen (onder meer sluitend exploitatieplan en bestuurlijke vernieuwing). De dan op te stellen meerjarenbegroting Tevens zal dit aanleiding moeten zijn voor de KNVB aanleiding moeten zijn voor het verstrekken van een meerjarige licentie. Na verkrijging van deze licentie is Op dat moment is voldaan aan alle voorwaarden voldaan en wordt daadwerkelijk overgegaan tot de aankoop van de aandelen.

noot voor de redactie/