Gemeente Rotterdam

Raadsbehandeling aankoop aandelen BV Sparta Stadion

De gemeenteraad van Rotterdam zal op donderdag 22 mei om 20.00 uur de aankoop van de aandelen van de BV Stadion Sparta Rotterdam bespreken.

Het College stelt voor om de aandelen voor 6 mln euro te kopen. Met dit bedrag kan de club Sparta (BVO Sparta Rotterdam B.V) het grootste deel van haar schulden aflossen. De aandelen van de BV Stadion worden als deelneming op de balans van de gemeente opgenomen. De financieringslasten bedragen dan ca. 0,3 mln per jaar en dit bedrag drukt dus op de begroting.

Terugkooprecht
Omdat Sparta denkt de BV Stadion voor een betere prijs aan derden te kunnen verkopen, maar daarvoor meer tijd nodig heeft, wil het College de club het recht geven om de aandelen terug te kopen. Gehoord de opmerkingen van de raadscommissies, stelt het College voor aan dit recht een termijn te verbinden die loopt tot en met 31 december 2004. Het bedrag waarvoor Sparta de aandelen terug kan kopen bedraagt tenminste 6 mln. Bij terugkoop zal Sparta wel het mogelijke restant van het overbruggingskrediet moeten aflossen.

Andere delen stadion
De BV Stadion heeft het stadion in haar bezit, behoudens het oude Kasteel (eigendom CV Kasteel Spangen) en een deel van de kantoren (op de 3e en 4e etage) en ruimten onder de tribunes (eigendom Westermeijer Groep). Deze delen van het stadion zal de gemeente dus niet aankopen.

Voorwaarden
Het College stelt wel voor de volgende voorwaarden aan de aankoop van de aandelen van de BV Stadion:

· Meerjarige licentie van de KNVB. De komende weken zal de KNVB een beslissing nemen over meerjarige licentie aan bvos van de eredivisie en eerste divisie. Bepalend voor het besluit van de KNVB is het exploitatieplan voor de komende jaren dat Sparta moet indienen.

· Sponsors garanderen sluitende exploitatie. Naast de huidige sponsoren is er een breed samengestelde sponsorgroep geformeerd, die bereid is gedurende drie seizoenen een sluitende exploitatie van de BVO Sparta te garanderen en eventuele verliezen voor haar rekening te nemen. Eventuele overschotten worden geïnvesteerd in de BVO. Tevens wil men professioneel management aanstellen en de spelersgroep versterken.

· Vereenvoudiging bestuursstructuur met evenwichtig samengesteld bestuur. De besturen van de verschillende organisaties van het Sparta-concern hebben te kennen gegeven dat zij bereid zijn hun zetel ter beschikking te stellen. Tevens wil het college dat het nieuwe bestuur een evenwichtige samenstelling krijgt met vertegenwoordigers van de sponsorgroep en het huidige bestuur.

· Kostendekkende exploitatie van de BV Stadion. De BVO Sparta dient een huur aan de BV Stadion te betalen die voldoende is om de kosten van beheer en onderhoud van het stadion te dekken. De huidige huursom van ruim 600.000 euro zal dan ook worden gecontinueerd.

Verdere procedure
Na instemming van de raad zal er een overeenkomst opgesteld moeten worden tussen de gemeente, de sponsorgroep en Sparta met de wederzijdse rechten en verplichtingen (onder meer sluitend exploitatieplan en bestuurlijke vernieuwing). De dan op te stellen meerjarenbegroting zal voor de KNVB aanleiding moeten zijn voor het verstrekken van een meerjarige licentie. Na verkrijging van deze licentie is aan alle voorwaarden voldaan en wordt daadwerkelijk overgegaan tot de aankoop van de aandelen.