Gemeente Uithoorn


WET MILIEUBEHEER, KENNISGEVING WIJZIGINGSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij hebben besloten om de voorschriften, verbonden aan de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer voor de navolgende inrichtingen, ambtshalve aan te vullen met voorschriften m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering:
a. Comhan Holland b.v., Joh. Enschedeweg 11, Uithoorn; b. Snijstaal b.v., Boterdijk 67, De Kwakel;
c. Koninklijke TPG Post b.v., Industrieweg 22, Uithoorn; d. Lascon. v.o.f., Ambachtweg 10, Uithoorn;
e. Romeijn Stansen en Foliedruk, Ambachtweg 11-17, Uithoorn; f. J.W. van Scheppingen, Drechtdijk 87, De Kwakel. In de besluiten zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

De besluiten en bijbehorende stukken, liggen van 22 mei tot 10 juli 2003 tijdens de werkuren ter inzage in het informatiecentrum, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren worden ingezien.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep tegen het besluit worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit, de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit, degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn (in tweevoud) worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

WET MILIEUBEHEER TERINZAGELEGGING VERGUNNING.

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan Smitsair b.v., voor het veranderen van een constructiebedrijf voor het vervaardigen van plaatwerk en licht constructiewerk ten behoeve van luchtbehandelingsystemen, op het perceel Industrieweg 6 te Uithoorn. De verandering bestaat uit het bijplaatsen van een stikstoftank voor het lasersnijden en het bijplaatsen van een luchtbehandelingskast. In de vergunning zijn tevens (ambtshalve) nieuwe voorschriften opgenomen m.b.t. het lozen van afvalwater op de openbare riolering.
In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Het besluit en de overige ter zake zijnde stukken, liggen van 22 mei tot 10 juli 2003 gedurende de werkuren ter inzage in het informatiecentrum, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten de werkuren worden ingezien.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep tegen het besluit worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit, de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit, degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn (in tweevoud) worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.