Gemeente Wijdemeren


Agendapunten raadsvergadering

Tijdstip: donderdag 22 mei, 20.00 uur Plaats: raadzaal Loosdrecht


1. Opening en mededelingen

2. Spreekrecht voor het publiek

3. Vragenhalfuur raadsleden

4. Bepalen volgorde stemming

5. Vaststellen notulen raadsvergadering maart en april 2003
6. Lijst ingekomen stukken

Voorstellen van voorzitter en griffier:


7. Vervallen

8. Vervallen

Hamerstuk:


9. Keuze accountant

Voorstellen van college van burgemeester en wethouders:


10. Aanvullend krediet t.b.v. nieuwbouw "Sint Antoniusschool" en peuterspeelzaal
"Het opstapje" in plangebied Zuidsingel 7

11. Beschikbaar stellen krediet vervanging gebouw "de Meidoorn" te Loosdrecht

12. Programmatische aanpak handhaving in Wijdemeren
Hamerstukken:


13. Beleidsregels Jubilea

14. Beschikbaar stellen krediet herstraten Overmeer fase II
15. Beschikbaar stellen krediet inspectieplan bruggen
16. Beschikbaar stellen krediet bouwrijp maken Zuidsingel fase 7
17. Beschikbaar stellen kredietbrug Machineweg
18. Uitbesteding opstelling Welstandsnota

19. Verzelfstandigen bestuursacademie, financiële slotbijdrage en liquidatie
gemeenschappelijke regeling


20. Sluiting