Sociale Verzekeringsbank

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

Aantal AOW-klanten blijft toenemen, vooral in buitenland

In 2002 is het aantal AOW-klanten in binnen- en buitenland toegenomen met ongeveer 36.000 ten op zichte van het vorige jaar. In 2002 waren er in totaal 2.402.019 AOW-ers. Het aantal AOW-ers in het buitenland neemt in verhouding meer toe. In 2002 kwam dat totaal uit op 180.610, een stijging van ongeveer 10.000. De AOW maakte 80% uit van het totaal aan SVB-uitkeringen in het buitenland.
In totaal heeft de SVB circa 4,5 miljoen klanten. Bijna 225.000 deze klanten woonde afgelopen jaar in het buitenland. Dat bedraagt ongeveer 4,5 % van het totaal klanten. Dat blijkt uit het net verschenen jaarverslag 2002.

De SVB laat in het jaarverslag zien dat ze hecht aan heldere verantwoording en oog heeft voor de mens achter de klant. In het jaarverslag verantwoordt de SVB de uitvoering van haar regelingen en wetten; onder meer de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw), de kinderbijslag en de regeling Persoonsgebonden Budget. Maar cijfers hebben ook een andere, meer persoonlijke betekenis: ze markeren dierbare momenten in het leven. In het jaarverslag verklaren enkele klanten de betekenis van de cijfers die hen dierbaar zijn.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de kosten per klant voor de uitvoering van de wetten en regelingen daalden in het geval van de AOW en kinderbijslag. Zo daalden de kosten per gerechtigde voor de AOW van 44 euro naar 41. De kosten voor de kinderbijslag daalden van 41 euro naar 39. Voor de Anw zijn de kosten per klant ten opzichte van 2001 hoger uitgevallen; van 168 euro naar 198. Oorzaken zijn de extra inspanningen die zijn gedaan om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren en het dalende klantenbestand.
In totaal heeft de SVB 26 miljard euro uitgekeerd aan haar klanten.

Het aantal Anw-klanten neemt jaarlijks met circa 5.000 af. In 2002 waren er in totaal 157.627 klanten. Oorzaak van die afname is dat Anw-ers die voor 1950 zijn geboren de komende jaren 65 worden en hun Anw-uitkering verliezen. Daarvoor in de plaats krijgen zij een AOW-uitkering. Nabestaanden die na 1950 zijn geboren moeten aan strengere criteria voldoen willen zij in aanmerking komen voor de Anw. De regeling met het kleinste aantal gerechtigden is voor de SVB de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers: 88 gerechtigden. De regeling Persoonsgebonden Budget (PGB) maakte afgelopen jaar wederom een forse groei door. In 2002 groeide het aantal budgethouders naar 48.039. Een jaar eerder waren dat er bijna 37.000.

Verder zijn in 2002 voorbereidingen getroffen voor de nieuwe PGB-regeling, waarin budgethouders hun eigen zorgbudget beheren en hun zorgverleners zelf uitbetalen. De SVB voert - door het winnen van een Europese aanbesteding- in dat kader vanaf 1 april 2003 de taak uit van facilitaire organisatie. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de afbouw van de oude PGB-regeling.

De belangrijkste wetten/ regelingen die de SVB uitvoert zijn: AOW, Anw, kinderbijslag, Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG), Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS), Remigratiewet, bijdrageregeling Financiering Voortzetting Pensioenverzekering, persoonsgebonden budget (PGB) en vrijwillige verzekering AWBZ.

Noot voor de redactie,