De Unie


woningcorporaties: Pensioenfonds neemt maatregelen

22 mei 2003 - Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur van SPW donderdag 15 mei en maandag 19 mei gesproken over forse maatregelen die op korte termijn de dekkingsgraad van SPW moeten verbeteren.

De aanleiding hiervoor is o.a. dat de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) van mening is dat pensioenfondsen een dekkingsgraad moeten hebben van 105%. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% moeten er zo snel mogelijk maatregelen genomen om weer op 105% te komen. De dekkingsgraad van het SPW is per 31 december 2002 91,3%. Door middel van dit bericht wil Aedes u informeren over de voorgenomen besluiten en de procedure die verder gevolgd wordt. Benadrukt moet worden dat dit voorgenomen besluiten zijn die nog voorgelegd moeten worden aan Deelnemersraad van SPW en de achterbannen van werkgeverspartij en werknemerspartij.

Voorgenomen besluiten die op korte termijn effect hebben op de financiële situatie:

De pensioenpremie:

* Per 1 juni 2003 stijgt de pensioenpremie met 3,9%. Dit komt overeen met 2,5% van het salaris. Deze stijging komt volledig voor rekening van werknemers. Per 1 juni stijgt het brutosalaris met 3,5% conform de loonstijging uit de CAO Woondiensten.
* Per 1 juni 2003 wordt ook de pensioenpremie voor werkgevers verhoogd met een bedrag wat overeenkomst met 2,5% van het salaris. Om zo snel mogelijk uit een onderdekkingssituatie te komen zal aan werkgevers worden voorgelegd het bedrag door middel van een éénmalige storting te voldoen. De éénmalige storting is gelijk aan de contante waarde van 2,5% van het salaris gedurende acht jaar.
* Per 1 januari 2004 wordt de pensioenpremie verhoogd met 4,1%.
* Per 1 januari 2004 stijgt de vroegpensioenpremie met 0,8%.
* Voor 2004 is afgesproken dat de loonruimte voor de CAO 2004 direct zal worden aangewend voor de pensioenpremiestijging. Hiermee wordt verkomen dat het brutoloon en de pensioenpremie stijgen, waardoor het verschil tussen het brutoloon en nettoloon groter wordt.

Het indexatiebeleid van de pensioenen is gewijzigd: In tegenstelling tot voorheen worden de pensioenaanspraken niet meer automatisch geïndexeerd. Alle pensioenen worden voorwaardelijk geïndexeerd. Het bestuur zal jaarlijks de indexatie vaststellen, mede omdat indexatie niet mag leiden tot verdere verslechtering van de financiële positie. Uitgangspunt voor indexatie is dat de pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden verhoogd met de loonstijging die in de CAO wordt afgesproken. De pensioenaanspraken van gepensioneerden en niet-actieven worden geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindex Cijfer (laag geschoond).

Het bestuur van SPW heeft ook gesproken over maatregelen die op lange termijn effect hebben op de financiële situatie van het SPW. Het bestuur streeft ernaar dat de pensioenpremie niet hoger wordt dan de reglementair vastgestelde pensioenpremie van 26%. Dit kan alleen worden bereikt als er gekeken wordt naar de inhoud van de pensioenregeling. Aanpassingen in de inhoudelijke pensioenregeling hebben pas op lange termijn een positief effect op de financiële positie.

Verwacht wordt dat door deze maatregelen de dekkingsgraad op 1 juli 2004 105% bedraagt.

De Unie leden in de sector dienen zich hier over uit te spreken. Zij ontvangen binnenkort schriftelijke informatie op hun huisadres. De besluitvorming dient in de loop van juni te worden afgerond.

Met vriendelijke groet,

Roland Kemper

* Intropagina Woningcorporaties

donderdag, 22 mei 2003