Provincie Noord-Holland

Milieu-estafette 2003 Noord-Holland: 624 (ernstige) overtredingen vastgesteld
In Noord-Holland zijn eind maart tijdens een 24-uurs milieu-estafette in totaal 624 (ernstige) overtredingen van o.a. milieu-, water- en natuurwetten vastgesteld. Er zijn 220 waarschuwingen uitgedeeld, 66 procesverbalen opgemaakt, 78 overtredingen worden strafrechterlijk afgehandeld en 260 bestuursrechterlijk.

De milieuestafette is in Noord-Holland gezamenlijk uitgevoerd door 25 overheidsinstanties o.a. provincie, hoogheemraadschappen, gemeenten, rijksdiensten, politie, openbaar ministerie en natuurbeheerders. De betrokken overheden in Noord-Holland hebben op veel plaatsen onaangekondigd zon 135 verschillende controle-acties uitgevoerd bij bedrijven, op het water en in het landelijk gebied. Verspreid over ploegendiensten waren in totaal 454 handhavers actief in 3287 werkuren.

Naast Noord-Holland vond vrijwel gelijktijdig de milieuestafette plaats in acht andere provincies: Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Flevoland, Drenthe en Groningen. Hierbij waren in totaal ruim 1.000 handhavers betrokken. Qua schaal-grootte en samenwerking tussen overheden was de milieu-estafette een unicum voor Nederland.

Van de 624 overtredingen in Noord-Holland zijn er qua type wetgeving:

23 rood: ruimtelijke ordening, o.a. illegaal geplaatste bouwsels en caravans, opslagloodsen en andere overtredingen van het bestemmingsplan,

41 groen: o.a. natuurbeschermingswet, flora- en faunawet,

36 blauw: o.a. illegale lozingen en verontreiniging oppervlaktewater

524 grijs: wet milieubeheer, bodemsanering, opslag en transport gevaarlijke stoffen en zwerfvuil.

Tijdens de controles in Noord-Holland is o.a. sterk gelet op zwerfafval in stedelijk gebied en natuurgebieden.

De milieuestafette is ingebed in het regulier milieutoezicht en
-handhaving door de betrokken overheden in Noord-Holland.
Inlichtingen: Elly Klut, afdeling Milieubeheer en Bodemsanering, tel. (023) - 514 4083.
Krijn van Rijn 22-5-2003 8:37:00