Provincie Noord-Holland

Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2003-2007 Gedeputeerde Staten hebben op 20 mei een reeks kredieten toegekend voor wegen, fietspaden, maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen, en openbaar vervoer. Het besluit omvat zowel nieuwe kredieten als aanvullingen op eerder verstrekte kredieten. In totaal gaat het om een bedrag van 59,5 miljoen. De aanvragen vloeien voort uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2003-2007, dat in november 2002 door Provinciale Staten is vastgesteld. Dit programma stelt op hoofdlijnen de prioriteiten voor de navolgende vier jaar vast. Op de Provinciale Statenvergadering van november 2002 is al een bedrag van 30 miljoen aan kredieten beschikbaar gesteld. Jaarlijks wordt het programma in de eerste helft van het begrotingsjaar geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen en worden uitvoeringskredieten voor infrastructuurprojecten verstrekt. In een aantal gevallen ontvangt de provincie ook bijdragen van derden: waar dit van toepassing is, is dit expliciet vermeld.

De kredieten zijn verstrekt aan de volgende projecten:

Zuid-Kennemerland

Nieuwe kredieten

Westelijke Randweg Beverwijk (projectcode alg-03) 22.200.000,= Sinds 1968 wordt er gewerkt aan een westelijke randweg langs de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. In nauw overleg met deze gemeenten heeft het college een financieel haalbaar plan opgesteld: de gemeenten betalen 11 miljoen plus de grond voor de weg; ten laste van de provincie komt een bedrag van 11,2 miljoen.

Reconstructie kruispunten N208 (Randweg) en aanpassen groene golf op de N208, gemeente Haarlem (projectcode N208-03) 113.000,= In 2002 is een bedrag van 125.000,= gevoteerd voor het verbreden van de noordelijke fietsoversteek op de kruising N208-Orionweg om de verkeersveiligheid van scholieren van het Mendelcollege te vergroten. Nu is besloten ook de zuidelijke fietsoversteek te verbreden. De kosten hiervoor bedragen 83.000,=. Daarnaast is een bedrag van 30.000,= toegekend voor het optimaliseren van de elektronische informatie voor de weggebruiker op he noordelijke gedeelte van de N208, tussen de Kleverlaan en de Jan Gijzenkade.

Bij het PMI 2003 is reeds een krediet van 600.000,= gevoteerd voor de overige aanpassingen van de kruispunten op de N 208. Het totale krediet voor de Randweg komt hiermee op 838.000,=. Alle werkzaamheden worden in 2003 uitgevoerd.

Verhoogd krediet

Reconstructie kruispunt N232-verbindingsweg A9, gemeente Haarlemmermeer (projectcode N232-04)
586.000,=
Door het combineren van dit project met een project van Rijkswaterstaat (zuidelijke aansluiting op- en afrit A9) is er een vertraging van 3 jaar ontstaan. De raming voor met name de civieltechnische werkzaamheden is veel hoger uitgevallen door prijsstijgingen in de loop der jaren, waardoor nu een extra krediet nodig is.

De total projectkosten bedragen 1.387.000,= (excl. BTW). Bij het PMI 2000 is een bedrag van 801.000,= gevoteerd. Er is dus een aanvullend krediet van 586.000,= benodigd.

De provincie ontvangt in totaal 975.300,= aan bijdragen van derden; derhalve komt ten laste van de provincie een bedrag van 411.700,= voor het project als geheel.

Meerlanden/regio Amsterdam

Nieuwe kredieten

N231, reconstructie Schinkeldijkje, gemeenten Aalsmeer en Amstelveen (projectcode N231-02) 9.141.000,=

Het Schinkeldijkje en het kruispunt van dit dijkje met de (te reconstrueren) Legmeerdijk in de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen worden beter berijdbaar gemaakt als tijdelijke oplossing voor de bereikbaarheid van met name de Bloemenveiling Aalsmeer van en naar de A9. De werkzaamheden bij de N231 volgen op de aanleg van een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart waardoor voor fietsers eindelijk een goede verbinding tussen Schiphol en Amstelveen/ Amsterdam ontstaat en het verkeer op de N231 beter kan doorstromen. Dit project is een van de korte-termijnprojecten uit het plan van aanpak van de N201. De provincie ontvangt 6.300.000,= aan bijdragen van derden; derhalve komt ten laste van de provincie een bedrag van 2.841.000,=.

N231, reconstructie/aanleg fietspad langs de Bosrandweg, gemeente Aalsmeer (projectcode N231-03) 408.000,=

Het betreft hier een ontbrekend gedeelte utilitair fietspad tussen de voorziene rotonde nabij de Bosrandbrug en het nog aan te leggen fietspad langs het Schinkeldijkje. Er ligt wel een recreatief fietspad in het Amsterdamse Bos. Het recreatieve fietspad wordt opgewaardeerd tot utilitair fietspad (inclusief openbare verlichting).

Reconstructie kruispunt N231-uitrit Amsterdamse Bos, gemeente Aalsmeer (projectcode N231-04) 1.059.000,=

Door de aanleg van een rotonde wordt de verkeersveiligheid op dit kruispunt verbeterd. De provincie ontvangt 549.000,= aan bijdragen van derden; 510.000,= komt derhalve ten laste van de provincie.

N522, verbeteren verkeersveiligheid ter hoogte van het benzinestation in Ouderkerk a/d Amstel (projectcode N522-04) 125.000,=

Het betreft de aanleg van een linksafstrook op de noordelijke rijbaan van de N522.

Realisatie bus/fietsviaduct over
de A4 (zijtak Zuidtangent) 15.500.000,=
Bouw van een bus/fietsviaduct over de A4, busbanen langs de A4 en de aantakking op het kerntraject van de Zuidtangent (begin zijtak Zuidtangent richting Aalsmeer en Uithoorn),

Kop van Noord-Holland

Nieuwe kredieten

Reconstructie kruispunt N250-Ravelijnweg, gemeente Den Helder (projectcode N250-02) 837.000,=
Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt op dit kruispunt een rotonde gerealiseerd. Deze rotonde wordt aangelegd zodra overeenstemming is bereikt met de gemeente Den Helder over haar bijdrage in de aanlegkosten.

Voorbereidingskrediet N248, vervangen Stolperophaalbrug over het kanaal Stolpen-Schagen, gemeente Zijpe (projectcode N248-01) 420.000,= De Stolperophaalbrug wordt vervangen door een nieuwe beweegbare brug, geschikt voor een verkeersbelasting van 60 ton. Tevens wordt de bestaande infrastructuur in het gebied, met name het kruispunt N248-N249 aangepast. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling van vooral het vrachtverkeer, het fietsverkeer en het landbouwverkeer. Dit project heeft een relatie met het project "N248, aanleg parallelweg, gedeelte N245-N249, gemeenten Zijpe en Schagen".

Voorbereidingskrediet N248, aanleg parallelweg, gedeelte N245-N249, gemeenten Zijpe en Schagen (projectcode N248-03) 300.000,= Langs de N248, gedeelte N245-N249, wordt een parallelweg aangelegd. Dit project heeft een relatie met het project "N248, vervangen Stolperophaalbrug over het kanaal Stolpen-Schagen, gemeente Zijpe".

Noord-Kennemerland

Nieuwe kredieten

Voorbereidingskrediet K20, fietsbrug ter plaatse van Geestmerambacht, gemeenten Alkmaar en Langedijk (projectcode K20-01) 345.000,= Het betreft de bouw van een fietsbrug over het Noordhollandsch Kanaal (en de aanleg van aansluitende fietsinfrastructuur).

Reconstructie N244/N246 nabij de Kogerpolderbrug, gemeente Schermer (projectcode N244-02) 841.000,=

Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt de parallelweg van de N244 uitgebogen. Hierdoor ontstaat beter zicht voor het verkeer op de parallelweg dat de N 244 wil oprijden.

Vervangen Kerkbrug over het kanaal Omval-Kolhorn, gemeente Alkmaar (projectcode K04-01) 340.000,=

Omdat de brug is in zeer slechte staat van onderhoud is, wordt de brug vervangen.

Verhoogd krediet

Reconstructie kruispunt N242-De Omval, gemeente Alkmaar (projectcode N242-07) 103.000,=

In november 2002 is voor dit project een krediet verleend van 141.000,=. In dit krediet was echter een aantal kosten ten onrechte niet meegenomen. De totale projectkosten komen hiermee op 244.000,=.

Waterland

Verhoogde kredieten

N243, verbeteren kruispunt Jisperweg, gemeente Beemster (projectcode: N243-01) 895.000,=

Voor dit project is bij de 1^e begrotingswijziging van 1995 een krediet toegekend van 830.418,=. Door een langdurende onteigeningsprocedure is dit project jarenlang uitgesteld. Naar verwachting kan de aanbesteding in maart a.s. plaatsvinden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, is vooruitlopend op deze reconstructie een verkeersregelinstallatie geplaatst; de kosten ad 144.670,= is uit het gevoteerde krediet betaald. De totale projectkosten bedragen nu 1.470.589,=. Er moet dus een aanvullend krediet komen van 894.330,= (afgerond 895.000,=).

N246, aanleg linksafstrook Markenbinnen, gemeente Graft-De Rijp 157.000,=

Diverse externe factoren hebben geleid tot een budgetoverschrijding van 157.000,= . Het oorspronkelijke krediet bedroeg 680.670,= inclusief BTW. Het totale krediet komt hiermee op 729.000,= exclusief BTW.

West-Friesland

Nieuwe kredieten

Verdubbeling N302, gedeelte Oostergouw-Rijweg, gemeente Hoorn (projectcode N302-01) 6.051.000,=

De N203, gedeelte Oostergouw-Rijweg, wordt verdubbeld, omdat de verkeersdruk op de N302 richting de A7 zal toenemen door de te ontwikkelen nieuwbouwlocatie Bangert en Oosterpolder aan de oostkant van Hoorn, die wordt ontsloten op de N302. Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar het ongelijkvloers aansluiten van de Strip op de N302, als gevolg van het amendement 13-1, d.d. 10 februari 2003. Mocht uiteindelijk een beslissing worden genomen om deze kruising ongelijkvloers te maken, dan zal het krediet moeten worden verhoogd.

Inlichtingen voor de pers: Laurian Zwart, tel. (023) 514 4458 Laurian Zwart 22-5-2003 9:35:00