Gemeente Sint-Oedenrode


Besluitenlijst 13 mei 2003
Uitnodigingen t.b.v.;
a. receptie t.g.v. officiële opening internetcafé 55+ d.d. 23 mei
b. officiële opening accommodatie Cloeck & Moedigh d.d. 30 aug.
Beslissen wie gaan.
Openbare- en niet openbare Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 mei 2003.
Goedkeuring
Verslagen stuurgroep en voorbereidingsteam Mariëndael. Voor kennisgeving aannemen.
Skatepark Kienehoef.
Het College stemt in met de aanleg van een skatepark in de Frederikstraat, tussen de sporthal Kienehoef en basisschool Kienehoef. Jongeren hebben al enige tijd geleden aangegeven een skatevoorziening te willen. Er is een budget van
e40.000 beschikbaar gesteld. De omwonenden zullen binnenkort nader worden geinformeerd. Het is de bedoeling dat het skatepark Kienehoef met in totaal 5 toestellen nog voor de bouwvakvakantie wordt geopend. Bouw dakopbouw Coeveringslaan 54.
Het College zal medewerking verlenen voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Coeveringslaan 54. Het plan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand maar is wel afgestemd op de gerealiseerde dakopbouw van de buren. Het College zal mede om deze reden medewerking aan het bouwplan verlenen.
Startersleningen.
Om een evenwichtige bevolkingssamenstelling in Sint-Oedenrode te behouden stemt het College in beginsel in met het invoeren van Startersleningen. Het voorstel zal nog in uitgewerkte vorm worden voorgelegd aan B&W en gemeenteraad. Met de invoering van startersleningen kunnen jongeren makkelijker een huis kopen in Sint-Oedenrode. Ook bevordert een dergelijke lening de doorstroom en wordt de druk op huurwoningen minder.
Showroom Ahrend.
Het College zal de gemeenteraad het aangepaste plan voorleggen voor een showroom Ahrend. Nadat de gemeenteraad op 27 maart het bouwplan voor een showroom/kantoor Ahrend aan het Kofferen heeft afgewezen is de indeling en het materiaalgebruik van de voorgevel aangepast. Voorbereidingsbesluiten Populierenlaan-Meidoorn-straat, Lindendijk-St. Martenstraat, Huisakkerweg 18 en Dommelrode.
De raad voorstellen voorbereidingsbesluiten te nemen voor de gebieden. Beslissing op bezwaarschrift M.v. Eck, Kerkdijk 15. Het College heeft het bezwaarschrift tegen het ruimen van bosplantsoen en het verwijderen van 2 eiken ongegrond verklaard. Het betreft een groenstrook tussen de Kerkdijk en bedrijventerrein Nijnsel. Het College heeft hiermee het advies van de commissie Bezwaar- en beroepschriften overgenomen
Vergoeding kosten bezwaarprocedure inzake afwijzing gehandicaptenparkeerkaart.
Instemmen met de vergoeding van
i 300,-.