Provincie Utrecht

Persbericht

College gedeputeerde staten 2003-2007

22-5-2003
Op 19 mei 2003 zijn de leden van college van gedeputeerde staten voor de nieuwe statenperiode officieel geïnstalleerd. In de eerste collegevergadering zijn nog enkele kleine wijzigingen ten opzichte van de eerder bekend gemaakte portefeuilleverdeling aangebracht. De taakverdeling ziet er nu als volgt uit.

Naam Hoofdtaak Taken Vervanging
Mr. B. Staal
(CvdK) Algemene Zaken 1. Coördinatie
2. Representatie en promotie
3. Openbare Orde en Veiligheid
4. Rampenbestrijding
5. Juridische zaken
6. Archiefwet Lokker (CDA)
Drs. J.P.J. Lokker
(CDA)

(1ste loco CvdK) Bestuurlijke Zaken 1. Strategieontwikkeling (o.a. coördinatie Agenda 2010)
2. Bestuurlijke inrichting & Gebiedsgericht beleid 3. Stedenbeleid
4. IPO
5. Randstad
6. Europa Binnekamp (VVD)
Landelijk gebied 1. Natuur & landschap
2. Agrarische Zaken
3. Landinrichting
4. Reconstructie
J.G.P. van Bergen
(PvdA)

(2e loco CvdK) Financiën 1. Provinciale financiën 2. Planning en control
3. Financieel toezicht
4. Coördinatie grondzaken Streng (VVD)

Cultuur 1. Cultuur
2. Regionale Omroep
3. Onderwijs
4. Bibliotheken
5. Archeologie & Monumentenzorg
Agenda 2010 projecten 1. Ureka! Utrechtse poort tot kennis 2. Wandelen in Utrecht
Dr. J. Streng
(VVD)

(3e loco CvdK) Ruimtelijke ontwikkeling 1. Ruimtelijke ontwikkeling 2. Volkshuisvesting
3. Stedelijke vernieuwing Van Bergen (PvdA)
Personeel 1. Personeel
2. Provinciale servicedienst
3. Facilitaire zaken
4. Huisvesting
Agenda 2010 projecten 1. Hart van de Heuvelrug
2. Nieuwe Hollandse Waterlinie
Mw.mr. J.G.J.Kamp
(CDA)

(4e loco CvdK) Zorg & Welzijn 1. Jeugdzorg
2. Volksgezondheid
3. Welzijn
4. Maatschappelijke participatie
5. Minderheden Mik (PvdA
Woonschepen Woonschepen en Restauratieplan Vecht Communicatie 1. Communicatie
Agenda 2010 projecten 1. Nieuw wonen
2. Plattelandinnovaties in het Utrechts Veenweidegebied 3. De Schammer
4. Vrede van Utrecht 2013
Dr. G. Mik
(PvdA)

(5e loco CvdK) Infrastructuur 1. Verkeer- en vervoersbeleid 2. Beheer/aanleg provinciale wegen
3. Openbaar vervoer Kamp (CDA)
Economische Zaken 1. Economische Zaken
2. Recreatie
3. Toerisme
Agenda 2010 projecten 1. Op de fiets
J. Binnekamp
(VVD)

(6e loco CvdK) Water Water Lokker (CDA)
Milieu 1. Milieu (bodemsanering, afvalstoffenbeleid, vergunningverlening, vergunninghandhaving, energie, grondwaterbescherming, geluid, Lami)
2. Ontgrondingen
Agenda 2010 Stichtse Lustwarande

Meer informatie: Marjolein Copier, telefoon 030-258 24 60 of Marjolein.Copier@provincie-utrecht.nl