Persberichten - 22/05/2003

Umicore Kwartaaloverzicht

ALGEMEEN OVERZICHT
Umicore bleef tijdens het eerste kwartaal 2003 kampen met zeer moeilijke marktvoorwaarden. De zinkprijs bleef onbevredigend, ondanks de eerste tekenen van structurele aanpassingen die de marktvoorwaarden later in het jaar hopelijk zullen helpen verbeteren. De kopermarkt ging verder achteruit zowel wat de bevoorrading betreft als de vraag naar eindproducten. Positiever nieuws was er van de activiteit nieuwe materialen waar een aantal markten begon op te leven en waar Umicore er weer in geslaagd is haar marktpositie te versterken. In de sector van de edele metalen heeft Umicore eens te meer een sterke prestatie neergezet in een moeilijke markt.

In het algemeen heeft Umicore geprofiteerd van haar indekkingsbeleid tegen de schommelingen van de dollarkoers op lange termijn, dat nu bescherming biedt tegen lagere wisselkoersen voor heel 2003, 2004 en een deel van 2005.

Op het vlak van nieuwe ontwikkelingen heeft Umicore een procédé op punt gesteld om een belangrijke nevenproductenstroom van haar zinkoperaties in haar installaties te Hoboken te verwerken. Deze doorbraak beperkt in sterke mate de productie van residuen en heeft betrekking op de productie van Balen vanaf het eerste kwartaal van dit jaar en op de productie van Auby vanaf 2004. Umicore heeft eveneens haar positie in de nichemarkt voor koperkorrels verstevigd.

Op operationeel gebied was de blikvanger van het eerste kwartaal 2003 de opstart, iets vroeger dan voorzien, van de logings- en electrowinningeenheid in Hoboken, een investering van 40 miljoen. Umicore bleef globaal genomen sterk gericht op kostenbeheersing en productiviteit. In dat verband kondigde Umicore in april een herstructurering aan van de vestiging in Olen waar de structuur beter aangepast zal worden aan de huidige economische situatie. De productie van nikkelhydroxide in Canada werd stopgezet.

In de loop van het kwartaal heeft Umicore de overname afgerond van een participatie van 40% in het Peruaans zinkverwerkend bedrijf IEQSA. De besprekingen over mogelijke partnerschappen in de Europese kopersector werden voortgezet. De integratie van alle overnames die in 2002 werden verricht verliep voorspoedig.

NIEUWE MATERIALEN
Specialty Oxides and Chemicals De markt van materialen voor herlaadbare batterijen is beduidend opgeveerd. Dit is het gevolg van de toegenomen verkoop van mobiele telefoons en de meerverkoop van batterijen die daarmee gepaard gaat (meer en meer worden twee batterijen per telefoon aangekocht). Lithium/ion-batterijen het voornaamste eindgebruik voor de Umicore-producten winnen ook verder terrein als meest gekozen batterij door producenten van gsm's en laptops. De Umicore-fabriek voor lithiumkobaltiet in Zuid-Korea werkt momenteel op volle capaciteit en er werd besloten om de capaciteit dit jaar te verdubbelen. Anderzijds heeft Umicore besloten de productie van nikkelhydroxide in Canada stop te zetten.

De activiteit keramiek en scheikundige producten is goed blijven presteren, hierbij geholpen door de gediversifieerde productportefeuille en de verruimde geografische spreiding. Umicore is erin geslaagd haar marktaandelen te verhogen en de premies zijn licht gestegen. De onlangs overgenomen installaties in de VS en de Filippijnen droegen bij tot de goede prestatie.

Engineered Metal Powders De eenheid speciale poeders bleef goed presteren. De verkoop van producten voor hardmetalen handhaafde zich op het betere niveau van eind 2002 dankzij een verbetering in de sectoren elektronica-en boortoepassingen. De verkoop van producten voor diamantgereedschappen bleef stabiel. China blijft een groeimarkt voor beide toepassingen. De samenwerking van Umicore op het vlak van recyclage van kobaltmaterialen met 's werelds leidende producent van wolframcarbide leidde tot extra volumes.

De vraag naar zinkpoeders voor primaire batterijen bleef gezond. Umicore handhaafde haar sterke positie en marktaandelen dankzij de kwaliteit van haar producten en dienstverlening aan de klanten. De productiecapaciteit van de Umicore-fabriek in Shanghai werd verdubbeld in het eerste kwartaal en de commerciële productie steeg tot de verwachte niveaus.

Raffinage De inkomsten bleven lijden onder de lage kobaltprijs en de beperkte activiteitsniveaus.

(Engineered Metal Powders en Specialty Oxides & Chemicals zijn ontstaan uit de vroegere Cobalt & Energy Products business unit).

Electro-Optic Materials
De activiteit hoogzuivere chemicaliën zag de leveringen van germaniumtetrachloride voor optische vezels licht verbeteren tegenover eind vorig jaar. Dit betekent niet dat de vraag naar optische-vezelkabel vanwege de eindconsumenten is gestegen, maar is veeleer het resultaat van een lichte stijging van de vraag vanwege de kabelproducenten die hun aankopen hebben hervat na een lange periode van voorraadafbouw. De leveringen van germaniumdioxide bleven stabiel.

De activiteit optiek is stabiel gebleven, maar de algemene druk op de premies duurt voort wegens de toenemende concurrentiestrijd. Er was een lichte verbetering in het segment van de afgewerkte laserproducten.

De verkoop van germaniumsubstraten voor zonnecellen daalde als gevolg van het wereldwijd terugschroeven van de satellietprogramma's. Een herstel van de markt wordt verwacht in 2004. Er werd verdere vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van germaniumsubstraten voor andere opto-elektronische en elektronische toepassingen.

Thin Film Products
De lagere verkoop van dunnefilmmaterialen voor optische gegevensopslag contrasteerde met de verbeterde vraag vanuit de sectoren van de elektronica en de optiek. Voor de indiumactiviteiten was het verkoopniveau eerder laag tijdens het eerste kwartaal.

Synthetisch diamant
Megapode boekte hogere verkoopvolumes voor synthetisch diamantgrit en polykristallijne producten. Deze stijging compenseerde ruimschoots de aanhoudende prijsuitholling op de diverse markten van Megapode. Megapode slaagde er ook in de efficiëntie van haar bedrijfsprocessen te verbeteren waardoor de behoefte aan bedrijfskapitaal minder werd.

KOPER
De koperprijs verbeterde lichtjes tot gemiddeld USD 1684 per ton tijdens het eerste kwartaal. Dit had echter geen positieve weerslag op de commerciële voorwaarden of de beschikbaarheid van materialen. Door agressieve inkopen vanuit China bleef de beschikbaarheid van schroot op een laag peil, terwijl een verhoogde vraag van smelters in India en China (die in staat zijn zeer lage verwerkingslonen te aanvaarden dankzij hun beschermde binnenlandse markt) de beschikbaarheid en voorwaarden voor koperconcentraten negatief beïnvloedden. Als gevolg daarvan gingen de verwerkings- en raffinagelonen verder achteruit, met een negatieve impact op de inkomsten van zowel de smelt- als raffinageactiviteiten van Umicore Copper.

De prestaties van de smeltactiviteiten in Pirdop beantwoordden volledig aan de verwachtingen en zijn op schema om de geplande jaarproductie van 210.000 ton anodes te verwezenlijken. Een geplande productiestilstand voor onderhoud vond plaats in april en werd met succes voltooid.

Er zat niet veel beweging in de verkoopvolumes voor koperwalsdraad door het ontbreken van enige verbetering van de vraag. De premies stonden onder druk en daalden in vergelijking met vorig jaar. Er werden marktaandelen gewonnen op de markt van de walsplaten, wat leidde tot een stijging van de totale verkoop van koperproducten.

Umicore Copper verwierf activa van Climeta in Frankrijk waar koperkorrels voor de galvanisatieindustie worden geproduceerd. De productie schommelt momenteel rond de 3.500 ton koperkorrels per jaar. Dit geeft Umicore toegang tot een kleine maar groeiende nichemarkt waar bijkomende volumes koperwalsdraad kunnen worden afgezet.

Umicore streeft er momenteel naar al haar koperactiviteiten onder te brengen in een aparte onderneming tegen juli 2003. Hierdoor zal Umicore beter in staat zijn gunstige gelegenheden te benutten om haar koperactiviteiten te bundelen in een grotere entiteit die aanspraak kan maken op een sterkere leiderspositie op de uitdagende Europese markt. Er lopen in dit verband gesprekken met verschillende partijen.

EDELE METALEN
Umicore Precious Metals zette opnieuw een sterke prestatie neer. De blikvanger tijdens het eerste kwartaal was de succesvolle opstart van de logings- en electrowinningeenheid. De prijzen van de edele metalen kenden een uiteenlopend verloop. Goud en platina stonden sterk, terwijl palladium en rhodium verder wegzakten.

De activiteiten in Hoboken worden nog steeds beïnvloed door een zekere teruggang in de bevoorrading aan grondstoffen. De beschikbaarheid van elektrolyseslib uit de koperraffinagesector en van residuen van de loodsmelters daalde en leidde tot een verscherpte concurrentie op de markt van deze grondstoffen. De lage prijs van palladium en rhodium beperkte de beschikbaarheid van materialen aan het einde van hun levensduur zoals elektronisch schroot en autokatalysatoren, aangezien de inzamelaars op een prijsverhoging wachten. De aanhoudende malaise in de elektronicasector betekende ook weinig vervanging van uitrusting en als gevolg daarvan een tijdelijk beperkte beschikbaarheid van elektronisch schroot. Umicore slaagde er echter in hogere volumes nevenproducten uit de zinksector te verkrijgen (onder meer uit de Umicore-fabriek in Balen) om een deel van de tekorten uit andere sectoren op te vangen.

Het effect van deze ongunstige marktvoorwaarden werd in ruime mate gecompenseerd door constante verbeteringen van de productiviteit en de procesefficiëntie. De nieuwe logings- en electrowinningeenheid werd iets eerder dan gepland opgestart en de werking ervan beantwoordt ten volle aan de verwachtingen. Deze fabriek, die een investering van 40 miljoen vertegenwoordigt, zal verdere verbeteringen mogelijk maken in procesefficiëntie die op hun beurt zullen leiden tot minder behoefte aan bedrijfskapitaal en bijgevolg een snelle terugverdientijd van de investering.

ZINK
De gemiddelde zinkprijs voor de eerste drie maanden van 2003 was met USD 786 per ton nog lager dan in dezelfde periode van 2002, en dit ondanks de sluiting van twee smelters en de aankondiging van de sluiting, of groot onderhoud en productiebeperkingen in drie andere bedrijven.

Zinc Smelting
De fabriek in Balen startte op zoals gepland na een sluiting van twee weken voor onderhoud. De markt bleef in het algemeen bedrukt en de verwerkingslonen bleven onbevredigend. Umicore heeft zich hiertegen gedeeltelijk afgeschermd door langlopende bevoorradingscontracten af te sluiten. De concentraatbehoeften voor 2003 zijn volledig gedekt en voor 80 % van deze leveringen werden de voorwaarden reeds overeengekomen. Bovendien loont de benadering van Umicore om de onderhandelingen over jaarlijkse voorwaarden uit te stellen aangezien de schaarste op de concentratenmarkt geleidelijk afneemt. Ook secundaire materialen worden weer in ruimere mate beschikbaar.

De totale elektriciteitskosten zijn relatief stabiel gebleven. De energiefactuur in de fabriek van Balen stijgt echter als gevolg van hogere elektriciteitsprijzen en toegenomen belastingdruk. In Frankrijk werden hogere kosten gecompenseerd door een lagere energiebelasting wat een positieve weerslag heeft op de fabriek van Auby. Umicore blijft samen met andere bedrijven ijveren voor redelijke energieprijzen en belastingniveaus in België. De prijzen voor zwavelzuur zijn bijna verdubbeld als gevolg van aanzienlijke marktverbeteringen, waardoor de inkomsten voor dit nevenproduct sterk zijn gestegen.

Umicore heeft een doorbraak gerealiseerd op het vlak van de verwerking van de zinkflotatieresiduen van haar Balense fabriek. Deze residuen worden nu behandeld in de installaties voor edele metalen in Hoboken waar het zilver wordt teruggewonnen. Dit kadert eveneens in het beleid van Umicore om de residuenstroom van haar zinksmeltingoperaties te verminderen.

Padaeng
Padaeng Industries heeft tijdens het eerste kwartaal opnieuw aangetoond goed stand te kunnen houden in ongunstige marktvoorwaarden. De verkoopvolumes lagen hoger dan in dezelfde periode van 2002. Dit ging gepaard met verdere verbeteringen van de kostenstructuur aangezien het bedrijf erin geslaagd is een grotere hoeveelheid goedkoper, minder rijk silicaat te gebruiken uit zijn Thaise Mae Sod mijn en andere bronnen in Zuidoost-Azië. De gietinstallaties werden in april grondig onder handen genomen waarbij een nieuwe gietlijn voor zinklegeringen werd geïnstalleerd.

Zinc Alloys and Chemicals Op het vlak van zinkoxide werpt de herstructurering van de jongste jaren vruchten af. Deze activiteit heeft vrij goed gepresteerd dankzij het opnieuw toespitsen van de portefeuille op de activiteiten met de hoogste toegevoegde waarde. De Europese zinkoxidemarkt blijft echter bedrukt als gevolg van de invoer van aanzienlijke hoeveelheden zinkoxide uit Azië tegen lage prijzen.

Wat de fijne zinkpoeders betreft, bleef de activiteit stabiel tegenover vorig jaar. Het wereldwijd netwerk van productie-eenheden biedt de verwachte flexibiliteit inzake leveringen aan klanten, maar de activiteit vertoont tegenstrijdige ontwikkelingen op de verschillende continenten zowel inzake afzet als aankoop van grondstoffen. De inkomsten uit de recyclageactiviteiten werden enigszins beïnvloed door de lagere zinkprijs en de sterke positie van de lokale munten tegenover de dollar.

De spuitgiet-en verzinkingsactiviteiten hebben beide geprofiteerd van de sluiting van twee Europese smelters. Deze sluitingen hebben geleid tot hogere premies voor SHG-zink (zinkingots beantwoordend aan de LME-kwaliteitsnormen) die recent USD 100 per ton bedroegen, wat bijna tweemaal zoveel is als het laagste niveau van vorig jaar. Deze prijsstijging weerspiegelde zich in hogere premies voor alle speciale producten, evenals in langlopende zinkcontracten voor de sector van het continu-verzinken waarmee ingespeeld wordt op de wens van de staalproducenten om over betrouwbare leveringen te kunnen beschikken.

Op de belangrijkste Europese markten was de vraag naar spuitgietlegeringen stabiel, terwijl de vraag in Azië sterk bleef, hoewel de premies te lijden hadden onder de scherpe concurrentie.

Building Products
De Duitse markt werd gekenmerkt door een scherpe concurrentie die afstraalt op de aangrenzende Benelux-landen. De Franse markt blijft daarentegen goed presteren met verkoopvolumes op de verwachte niveaus. In het algemeen bleven de premies in Europa standhouden ondanks de ongunstige economische voorwaarden op de meeste markten.

De integratie van de overnames van 2002 en begin 2003 gaat door en beantwoordt aan de verwachtingen. Umicore voltooide de overname van 40% van de aandelen van het Peruaanse zinkverwerkingsbedrijf IEQSA. Umicore en IEQSA werken momenteel samen met betrekking tot verdere de optimalisatie van de productie. Strub, waarvan Umicore eind 2002 de activa in Zwitserland en Slowakije heeft overgenomen, toont een positieve vooruitgang.

VOORUITZICHTEN
Umicore verwacht dat de EBIT (winst vo'o'r belastingen en financiële lasten) voor het eerste halfjaar lichtjes lager zal uitvallen dan het cijfer voor dezelfde periode van 2002. De betere resultaten van de activiteit nieuwe materialen zullen in zekere mate de lagere resultaten ten gevolge van de ongunstige marktsituatie voor koper en zink compenseren.

Voor het tweede halfjaar zijn er nog geen tekenen van een duurzame opleving van de economie. In sommige activiteitsgebieden waarin Umicore actief is, zijn er echter een diepgaandere herstructureringen aan de gang. Men mag dan ook redelijkerwijs aannemen dat de voorwaarden in deze markten geleidelijk zullen beginnen te verbeteren.

Voor meer informatie, contacteer n.v. Umicore s.a. Pers: Mevr Moniek DELVOU - Tel. +32 2 227 70 63 * +32 475 26 64 95 - moniek.delvou@umicore.com Investor Relations: Mevr Isabelle MICHOTTE - Tel. +32 2 227 71 47 isabelle.michotte@umicore.com PROFIEL Umicore is een internationale metaal- en materialengroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Nieuwe Materialen, Koper, Edele Metalen en Zink. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units.

Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan ze weet dat haar expertise inzake materiaalkennis en metallurgie een verschil kan maken, of dat nu is in producten voor alledaags gebruik of in toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, opwindende technologische ontwikkelingen. De allesoverheersende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - is gebaseerd op het streven om metalen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: materials for a better life.

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en levert diensten aan een wereldwijd klantenbestand. In 2002 boekte hij een omzet van EUR 3,2 miljard en hij heeft op dit ogenblik ongeveer 9.000 mensen in dienst.

Bron: Umicore
Provider: Euronext Brussels