Gemeente Lingewaard


Besluitenlijst 13 mei
vastgesteld dinsdag 20 mei


1. B&W-besluitenlijst d.d. 6 mei 2003.


Besloten is om deze conform vast te stellen.


2. Uitnodigingen.3. Realisering "schoolwoningen" in Gendt (terrein sporthal De Strang).

Besloten is om:

1. ernaar te streven dat de woningbouwontwikkeling in dit gebied wordt gecombineerd met de bouw van een viertal schoolwoningen;


2. het bovenstaande betrekken in het overleg met de beoogd ontwikkelaar van het gebied, de woonstichting Gendt.


4. Huurschuld Tennisvereniging Angeren.


Besloten is om een bedrag van 6.238,35 aan nog te innen huur 2001/2002 kwijt te schelden en een bedrag van 6.238,35 aan huur over 2001 en 2002 in maximaal 5 jaar te vorderen.


5. Verzoeken om vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO van de bewoners Wijngaarden 8, 12,14 en 16 te Huissen (bestemmingsplan Noordelijke Entree Huissen).

Besloten is om de raad voor te stellen te besluit tot toewijzing van de verzoeken van de bewoners van Wijngaarden 8, 12, 14 en 16 om vergoeding van schade ex artikel 49 WRO ter hoogte van 9.500,-- voor Wijngaarden 8, 10.500,-- voor Wijngaarden 12, 13.500,-- voor Wijngaarden 14 en 12.000,-- voor Wijngaarden 16.


6. Sluiting loket afd. Gemeentewinkel te Gendt gedurende de zomervakantie.

Besloten is om gedurende de periode van 11 juli t/m 25 augustus 2003 het loket van de afd. Gemeentewinkel te Gendt te sluiten.


7. Plaatsen van een dakkapel Kerkepad 11 te Gendt.
Besloten is om de bouwvergunning te weigeren op grond van artikel 44, lid d van de Woningwet (het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand).


8. Bouwen van een loods op het adres Flierensestraat 5 te Gendt.

Besloten is om op grond van artikel 46, lid 2 van de Woningwet de behandelingstermijn van de reguliere aanvraag bouwvergunning met 6 weken te verlengen.


9. Verzoek van de heer Melchels om planologische medewerking voor de vergroting van een bouwperceel aan het adres Kamervoort 22a te Angeren, percelen 740 en 894 ten behoeve van de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf.

Besloten is om in principe planologische medewerking te verlenen aan het bouwplan middels een artikel 19, lid 1 WRO-procedure en de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen.


10. Aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van een rioolwaterpomp-gemaal op plangebied Bergerden.

Besloten is om vrijstelling te verlenen conform artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vervolgens bouwvergunning te verlenen.


11. Verkoop laatste kavel plan Essenpas.

Besloten is om de laatste kavel in bestemmingsplan Essenpas te verkopen aan de Reijnen, woonachtig op de Oeverkamp 31 te Bemmel.


12. Het plaatsen van een dakopbouw aan de Heirweg 54 te Huissen.
Besloten is om de bouwvergunning te weigeren voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Heirweg 54 te Huissen op grond van artikel 44, lid d van de Woningwet (strijdigheid met redelijke eisen van welstand).


13. Onthouden goedkeuring van Gedeputeerde Staten aan wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Gendt ten behoeve van een aanwijzing van een agrarisch bouwperceel aan de Smidstraat 3 te Gendt.

Besloten is om beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 25 februari 2003, nr. RE 2002.121023.


14. Overdracht van bevoegdheden bij mandaat ter zake besluitvorming en ondertekening Abw/Bbz/Ioaw/Ioaz.

Besloten is om in te stemmen met formalisering via raadsbesluit.


15. Verkoop grond Loostraat Zuid Huissen 1e fase.
Besloten is om aan Bouwfonds Ontwikkeling BV circa 39.778 m2 bouwgrond, gelegen in de 1e fase van het bestemmingsplan Loostraat Zuid te Huissen en bestemd voor de bouw van in totaal 163 woningen, te verkopen voor de prijs van 2.990.192,60 exclusief omzetbelasting.


16. Toezeggingen aan de gemeenteraad.

Besloten is om de overzichtslijst van gemeentelijke regels, plannen en nota's ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.


17. Aanvullende huisvesting OBC locatie Bemmel.
Besloten is om:

1. in te stemmen met de huur voor een periode van 3 jaar van 8 noodlokalen en een uitbreiding van de aula met bijbehorende ruimten en dergelijke ten behoeve van het OBC locatie Bemmel;


2. in te stemmen met de aankoop van de reeds aanwezige huurunits.