Gemeente Breda

Persberichten

22-05-2003

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten gaat in 2003 in volle vaart door

GGD-artsen blijven ziekteverzuim bestrijden, het ROC Baroniecollege ontwikkelt trajecten op maat voor leerlingen die dreigen buiten de boot te vallen en scholieren krijgen huiswerkbegeleiding in buurthuizen of op school. Dit zijn een paar projecten uit het aanvullende bestedingsplan 2003 ter waarde van 324.751,-, waarmee het College van Burgemeester en Wethouders akkoord gaat.

In 2000 zette de gemeente Breda met samenwerkende partners een traject in om het voortijdig schoolverlaten met 10% terug te dringen. In totaal was er in de periode 2000-2003 een rijksbijdrage van 1.8 miljoen beschikbaar. Om dat bedrag volledig te benutten is het aanvullende bestedingsplan opgesteld.

Het college vindt het behalen van een startkwalificatie (HAVO-diploma of MBO niveau 2-opleiding) voor scholieren noodzakelijk om hen een stabiele positie op de arbeidsmarkt te laten verwerven. De primaire verantwoordelijkheid om voortijdig schoolverlaten te voorkomen ligt bij ouders en scholen.
Om deze te ondersteunen geeft de gemeente Breda vanuit het leerplichtbeleid de hoogste prioriteit aan het voorkomen en bestrijden van verzuim. Dit is namelijk het eerste signaal dat voortijdig schoolverlaten tot gevolg kan hebben.
Met de besteding van het restantbedrag kan het sluitende netwerk dat door de gemeente met samenwerkende partners is ontwikkeld in stand worden gehouden.

Elementen uit het aanvullende bestedingsplan
Artsen van de GGD kunnen tot zeker eind 2003 blijven doorgaan met het bestrijden van ziekteverzuim. Dit project heeft een sterk preventief karakter. Het doel is verzuim zonder confrontatie met de leerplichtconsulent zoveel mogelijk te voorkomen. De GGD-artsen gaan na of het om ziekteverzuim gaat en niet om spijbelgedrag.

Ook het project huiswerkbegeleiding door Vertizontaal kan voortgezet worden tot eind dit jaar. Ongeveer 90 jongeren maken jaarlijks gebruik van deze voorziening. De meeste leerlingen behalen vrij goede resultaten. Naar schatting gaat jaarlijks 75% van hen over, slaagt of stroomt door naar hogere vormen van onderwijs.

De succesvol gebleken oudercursus Ouders Present zal in 2003 nog tweemaal plaatsvinden. Tijdens deze cursus worden ouders handvatten geboden indien hun kind hardnekkig spijbelgedrag vertoont.

Het ROC Baroniecollege heeft eenmalig extra ondersteuning gekregen bij het ontwikkelen van trajecten op maat voor risicoleerlingen die een tweede kans krijgen op het behalen van een startkwalificatie. Tevens krijgen zij een financiële bijdrage voor taalondersteuning bij De Pasvorm. Jongeren krijgen daar in hun voorbereiding op de arbeidsmarkt vakgerichte taalondersteuning.

Bij dagopvang De Koers werden eerder al twee plaatsen ingekocht voor jongeren die tijdelijk niet op een school terecht kunnen. Wegens succes is er voor gekozen dit experiment ten minste tot eind schooljaar 2003-2004 te verlengen.

Verder krijgt Stichting Leergeld een startsubsidie. Deze landelijke organisatie wordt zo in de gelegenheid gesteld om in navolging van onder andere Tilburg, Eindhoven en Roosendaal te starten met haar activiteiten. De stichting wil er voor zorgen dat kinderen niet de dupe worden van de financiële situatie van de ouders. Steeds vaker komt het voor dat kinderen uitgesloten worden van sociale activiteiten. Als er geen geld is voor sport, schoolreisjes, schoolkosten en schoolkampen wil de Stichting Leergeld een brug slaan.

Het Rijk stelde voor 4 jaar 1.8 miljoen beschikbaar in het kader van het grotestedenbeleid voorkomen van voortijdig schoolverlaten 2000-2003. Deze periode is bijna ten einde. Eerder werd al toegezegd dat er een nieuwe periode volgt van 2003 tot en met 2006 waarin een vergelijkbaar bedrag ter beschikking wordt gesteld. Gezien de huidige economische omstandigheden is niet zeker of dit doorgaat. Vooralsnog kan de gemeente Breda rekenen op een bijdrage in 2004. De hoogte is nog niet bekend.

Breda, 22 mei 2003

Noot van de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Lee, dienst Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn (SAW) van de gemeente Breda, telefoon (076) 529 43 89 of met de afdeling voorlichting van de dienst SAW (076) 529 46 81.