College Bescherming Persoonsgegevens


Persbericht
22 mei 2003

CBP legt handelsinformatiebureau X last onder dwangsom op

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) legt handelsinformatiebureau X een last onder dwangsom op. Het bureau krijgt twee maanden de tijd om de eigen werkwijze op orde te brengen. Na die termijn gaat het CBP controleren of de wet op juiste wijze wordt nageleefd. In 2002 heeft het CBP een diepgaand onderzoek gedaan naar de werkwijze van Bureau X en heeft geconcludeerd dat op grote schaal overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden begaan. Op 17 april 2003 publiceerde het CBP een samenvattend rapport hierover.

Bureau X dient zich aan alle bepalingen van de WBP te houden, maar de last onder dwangsom concentreert zich op twee punten waar specifieke overtredingen van de WBP plaatsvinden:

* Bureau X moet stoppen met het verwerken van bijzondere gegevens, zoals strafrechtelijke gegevens. Bureau X moet stoppen met het verwerken van gegevens die onder geheimhoudingsverplichting vallen, zoals bijvoorbeeld belastinggegevens en banksaldi. Overtreding hiervan leidt tot een dwangsom van 600 euro per overtreding met een maximum van 120.000 euro.
* Daarnaast moet Bureau X onderzochte personen informeren over het onderzoek dat naar hen heeft plaatsgevonden. Door deze personen hierover te informeren, worden zij in staat gesteld hun rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om gegevens te kunnen inzien of te kunnen corrigeren, te kunnen uitoefenen. Overtreding van deze informatieplicht leidt tot een dwangsom van 600 euro per overtreding met een maximum van 120.000 euro.

In het onderzoek naar de werkwijze van Bureau X constateerde het CBP dat een groot aantal instanties persoonsgegevens onrechtmatig verstrekt aan Bureau X. Ook stellen diverse opdrachtgevers onderzoeksvragen waarvan zij dienen te weten dat de antwoorden niet zonder toestemming van de betrokkenen rechtmatig kunnen worden verkregen. Een aantal betrokken instanties die onrechtmatig gegevens verstrekt heeft, zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties, Kamers van Koophandel, BKR, Eneco Energie, de RDW en woningcorporaties heeft inmiddels aangegeven actie te gaan ondernemen om praktijken als deze in de toekomst te voorkomen. Het CBP heeft een aantal van deze instanties relevante delen van het bewijsmateriaal toegestuurd, opdat zij passende maatregelen kunnen nemen.

Veel opdrachtgevers van Bureau X waren advocatenkantoren. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft aangekondigd stappen te gaan ondernemen om deze praktijken in de toekomst te voorkomen.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden.

Boete
Nieuwe verwerkingen en wijzigingen van bestaande verwerkingen moeten steeds vooraf worden gemeld. Als een gegevensverwerking ten onrechte niet gemeld is, kan het CBP een boete opleggen van 4500 Euro. Een boete kan ook opgelegd worden als een gegevensverwerking onjuist of onvolledig gemeld is en/of als wijzigingen niet (tijdig) doorgegeven zijn. Het CBP zal periodiek meldingen uit bepaalde sectoren of van bepaalde soorten verwerkingen aan een nader onderzoek onderwerpen. Dit zal het CBP ook doen naar aanleiding van klachten van betrokkenen.

Bestuurdsdwang en dwangsom
Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.