CDA

CDA
22-05-03
Eversdijk: wegen-Deltaplan nodig voor oplossing fileproblemen Met de Spoedwet wegverbreding zullen niet alle fileproblemen zijn opgelost. Daar is eigenlijk een wegen-Deltaplan voor nodig, gebasseerd op een méér omvattende probleemanalyse die naast fysieke ook vraagbeïnvloedeende maatregelen naar voren brengt, aldus Eerste Kamerlid Huib Eversdijk tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer, op dinsdag 20 mei jl..

De Spoedwet biedt goede kansen de capaciteit van een aantal hoofdwegen te vergroten, aldus Eversdijk, en zodoende files te bestrijden. En dat laatste is zeer hard nodig, want dag in dag uit is de file-ellende voor zeer velen een ramp. Deze spoedwet kan soulaas bieden aan ca. 150 kilometer weg met grote fileproblemen. Er is ca. een half miljoen Euro meer gemoeid.

Bij spoedwetgeving kan het haast niet anders of andere belangen, zoals de rechtszekerheid voor de omwonenden, zullen in het gedrang komen. De vraag is daarbij hoe dit tot redelijke omvang kan worden beperkt. Daarbij is goed en tijdig overleg met de gemeentebesturen van enorm belang.

De CDA-fractie vraagt de minister dan ook daaraan nadat de wet in het Staatsblad is verschenen hoge prioriteit te geven niet alleen uit oogpunt van rechtszekerheid maar zeker ook om een breed draagvlak te verkrijgen en met name ook problemen als geluidhinder en luchtverontreiniging in kaart te brengen. Ik geef als concreet voorbeeld de situatie in de gemeente Boxtel. De leefbaarheid van Boxtel heeft het al zwaar te verduren door de ligging tussen A2 en de spoorlijn en de vrees bestaat dat dit met de aanleg van spitsstroken veel erger zal worden: geluid en stank zullen toenemen indien adequate maatregelen achterwege blijven. Ook de toegankelijkheid van de A2 bij ongevallen en calamiteiten is bij de invoering van spitsstroken (nog) niet gewaarborgd. Ik vraag de minister welke maatregelen hij gaat nemen om de leefbaarheid van Boxtel veilig te stellen en de veiligheid van weggebruikers en omwonenden te waarborgen.

Ik heb dit voorbeeld genomen, maar ik had ook kunnen noemen de situatie in de gemeente Maarn, Soest, De Bilt of Maartensdijk. Elk geval is uiteraard weer anders, maar dé teneur is duidelijk, aldus senator Eversdijk.