Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Milieugegevens voor iedereen toegankelijk (22-5-2003)


"Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet. Van Europa tot Centraal Azië kunnen burgers voortaan gemakkelijk via internet milieugegevens opvragen. Daarmee wordt het voor miljoenen burgers mogelijk om zich te laten informeren over de vervuilende stoffen waaraan ze worden blootgesteld."

Dit zei staatssecretaris Van Geel (milieu) tijdens de ministeriele milieuconferentie van 21 tot en met 23 mei in Kiev. De conferentie in Kiev werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit 55 landen. Deelnemers van de conferentie waren de lidstaten van de VN Economische Commissie voor Europa (ECE); Europa, Noord-Amerika, Israël, Centraal Azië en Turkije.

In Kiev zijn drie protocollen vastgesteld: een protocol over emissieregistratie, een protocol over civiele aansprakelijkheid bij grensoverschrijdende waterverontreiniging bij industriële ongevallen en een protocol over strategische milieubeoordeling.

Burgers krijgen toegang tot milieugegevens
Met het protocol over emissiegegevens krijgen burgers in de hele ECE-regio toegang tot informatie over bijvoorbeeld emissies van industrie en verkeer. Nederland heeft al een emissieregistratiesysteem, maar het is voor het eerst dat landen in de hele regio die toegang krijgen. Voor miljoenen burgers is dit een verbetering, omdat zij zich kunnen informeren over de toestand van het milieu in hun directe omgeving. Ook voor het milieu is het een verbetering, omdat de openbaarheid de druk op vervuilende industrieën verhoogt om de productieprocessen schoner te maken.

Van Geel is een groot voorstander van emissieregistratie. Voor een goed en gezond leefmilieu is het absoluut noodzakelijk dat burgers zich betrokken voelen. Die betrokkenheid komt alleen als burgers toegang krijgen tot goede informatie. Het protocol stelt burgers in staat om via internet informatie op te vragen en dwingt industrieën verantwoording af te leggen.

Milieueffecten en gezondheidseffecten worden voortaan meegewogen

In Kiev is ook een protocol ondertekend over strategische milieubeoordeling. Door dit protocol worden voortaan milieu en gezondheidsaspecten meegenomen bij de ontwikkeling van plannen en programma's.Staatssecretaris Van Geel vindt het een grote winst dat het protocol niet alleen gericht is op milieueffecten, maar ook op gezondheidseffecten. Bovendien worden de effecten van beleidsvoornemens en wetsvoorstellen meegenomen. In Nederland wordt via de milieutoets al ervaring opgedaan met de beoordeling van wetsvoorstellen.

Schade bij grensoverschrijdende waterverontreiniging kan worden verhaald

Tenslotte is er in Kiev ook een protocol vastgesteld over civiele aansprakelijkheid bij grensoverschrijdende waterverontreiniging. Door industriële ongevallen ontstaat vaak grote schade aan mens en milieu die moeilijk te verhalen is. Door dit protocol worden bedrijven verplicht zich te verzekeren. Daarmee wordt het mogelijk om de schade te verhalen. Voor Nederland is het belangrijk om zo'n garantie te hebben, aangezien vervuiling van andere landen gemakkelijk Nederland binnenstroomt door onze lage ligging. Nederland zal dit protocol tegelijk met de Europese Commissie ondertekenen. De aanleiding voor het protocol was dat in 2001 grote hoeveelheden zeer vervuild mijnbouwslib rivier de Tisza instroomden en de Donau-delta vervuilden.

Milieustrategie
In Kiev is er een milieustrategie gepresenteerd voor landen van Oost Europa, de Kaukasus en Centraal Azië. Staatssecretaris Van Geel vindt dit een belangrijk resultaat. Het is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking in deze regio. Het milieu is er in veel oude Sovjetstaten vaak zo slecht aan toe dat de vervuiling van de lucht en het water een directe bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Deze strategie is van groot belang, omdat het bijdraagt aan de politieke stabiliteit in de regio.

Al veel bereikt
Sinds 1991 worden er Europese ministeriële conferenties gehouden. Zo zijn er conferenties gehouden in Dobris, Lucern, Sofia en Aarhus.Er is de afgelopen jaren veel bereikt. Zo zijn er verdragen opgesteld over grensoverschrijdende milieueffecten (Espoo-verdrag) en de bestrijding van verontreiniging van water en lucht (het verdrag van Helsinki en het verdrag van Geneve). Verder zijn er verdragen over de toegang tot milieu-informatie (verdrag van Aarhus) en het tegengaan van grensoverschrijdende effecten van industriële ongevallen (verdrag van Helsinki). Het ECE is het enige regionale forum voor milieusamenwerking waar Oost en West elkaar ontmoeten. Dit draagt in belangrijke mate bij aan stabiliteit in de Oost Europese regio. Via investeringen en kennisoverdracht worden landen in het Oosten ondersteund om ernstige milieuproblemen aan te pakken.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10995&site=persbericht )