Gemeente Heerenveen

Persberichten

Burgemeester en wethouders denken aan verhaal inzake bouwfraude 5/22/2003
Burgemeester en wethouders van Heerenveen zijn in principe bereid om toe te treden tot een stichting die namens zon vijftien gemeenten juridisch verhaal wil halen inzake de bouwfraude. Het college zal een definitief standpunt innemen als de statuten en de bestuurssamenstelling van de beoogde organisatie bekend zijn. De oprichting van de stichting is een initiatief van de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten); men wil op basis van gegevens uit de zogenaamde schaduwboekhouding van Koop Tjuchem BV kansrijke aanspraken op schadeclaims voor de rechter brengen.

De naam van de gemeente Heerenveen is op 32 bladzijden in de schaduwboekhouding aangetroffen. Vijftig vermeldingen blijken betrekking te hebben op negen openbare aanbestedingen en vier meervoudig onderhandse. In de aanbestedingen bleek het gegunde bedrag tussen vijftien en dertig procent lager te zijn dan de vooraf opgestelde raming. Toch kan daar geen indicatie van de totale benadeling van de gemeente uit worden afgelezen. De Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid hanteert een benadelingspercentage van 8,8 ongeacht het verschil tussen raming en gunningsbedrag. Wanneer dat percentage gehanteerd wordt op de Heerenveense aanbestedingen die in de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem genoemd worden, betekent dat een benadelingsbedrag van 447.246.