Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1A Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 2513 AA 's-GRAVENHAGE

Uw brief Ons kenmerk W&I/IBA/2003/28118

Onderwerp Datum trendrapportages Arbeids(on)geschiktheid, 21 mei 2003 Werkloosheid en
Rechtsbescherming/Indelingszaken

./. Hierbij bied ik u aan de trendrapportages Arbeids(on)geschiktheid, Werkloosheid en Rechtsbescherming/Indelingszaken 2001 van UWV, alsmede de opvattingen van IWI over deze rapportages d.d. 22 april 2003. Deze drie trendrapportages geven een overzicht van de uitvoeringspraktijk arbeids(on)geschiktheid, werkloosheid, rechtsbescherming en indelingszaken over 2001. Het betreft dus de uitvoering door de uitvoeringsinstellingen en Lisv. De trendrapportage handhaving 2001 is begin december 2002 als bijlage bij de Integrale Handhavingsrapportage aan u aangeboden.

IWI komt tot de conclusie dat de rapportages over het geheel genomen een adequaat beeld van de stand van zaken in 2001 bieden. De inspectie is echter van mening dat de trendrapportages als beleidsverantwoording te kort schieten. Als oorzaken worden aangegeven dat de doelstellingen van het beleid onvoldoende zijn geconcretiseerd of ontbreken zodat het niet goed mogelijk is, vast te stellen in hoeverre doelstellingen zijn bereikt.

Er staan in deze trendrapportages geen van belang zijnde zaken die nog niet bekend waren uit eerdere rapportages. Inmiddels is meer recente informatie beschikbaar door middel van de jaarverantwoording over 2002. Deze jaarverantwoording alsmede de oordelen hierover van IWI heb ik op 21 mei 2003 aan het parlement aangeboden.2

Ten slotte deel ik u mede dat ik op 16 mei 2003 een brief aan UWV heb gezonden waarin ik het UWV gevraagd heb de doelstellingen voor 2004 meetbaar te formuleren en zichtbaar te maken welke resultaten UWV in 2004 denkt te bereiken.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(A.J. de Geus)

Bijlagen:

1. Trendrapportages 2001 arbeids(on)geschiktheid, werkloosheid, rechtsbescherming en indelingszaken, plus de aanbiedingsbrief UWV
2. IWI-oordeel over deze trendrapportages