Gemeente Amsterdam

College versterkt positie Stadstoezicht
22 mei 2003 - Remco Asselbergs

Zeven jaar na de oprichting van de dienst Stadstoezicht zijn er externe en interne factoren die vragen om extra aandacht voor Stadstoezicht op de korte termijn. Daarnaast is het noodzakelijk de strategische positionering van de dienst op de lange termijn aan de orde te stellen. Er zijn daarbij 4 externe factoren: kortingen op de I/D-regelingen: de mogelijke centralisatie en aanbesteding van de wegsleepregeling: op aandringen van het Openbaar Ministerie en de politie wordt momenteel op landelijk niveau een voorstel voorbereid om de bestuurlijke boete in te voeren: en er zijn verschillende stadsdelen die op dit moment bezig zijn of overwegen hun parkeerdiensten Europees aan te besteden. Verlies van een of meer stadsdelen zal grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij Stadstoezicht. Ook zijn er drie interne factoren: fraude met het vergunningenbeleid en de wijze waarop die is gemanaged door de directie (juli 2002): de incidentele financiële tegenvallers die uiteindelijk hebben geresulteerd in een negatief resultaat van 1,6 miljoen euro in 2002: en het Bureau Integriteit heeft een rapport gemaakt over de risicos bij het proces van vergunningverlening.

Korte termijnmaatregelen
Uit de bovenstaande ontwikkelingen heeft het college geconcludeerd dat er acute aandacht nodig is om van Stadstoezicht een gezond bedrijf te maken. Het betreft achterstallig onderhoud in het beheer van vergunningen, de verbetering van de integriteit, de verbetering van de bedrijfsvoering, de verlaging van het ziekteverzuim en de ontwikkeling van een standpunt over de toekomst van toezicht.

Lange termijnmaatregelen
.
Met de uitvoering van de taken van Stadstoezicht is nadrukkelijk een publiek belang in het geding. Immers, bereikbaarheid en mobiliteit zijn grootstedelijke doelstellingen naast de doelstellingen van de verschillende stadsdelen. Om het bedrijf op de lange termijn gezond te houden is het college de denkfase gestart, waarin wordt over de lange termijn strategische positionering van Stadstoezicht.

Verdere gang van zaken
Wethouder Maij informeert het college en de gemeenteraad vóór het komende zomerreces over de resultaten uit de denkfase.

Pb-072
© Gemeente Amsterdam