Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huisartsenzorg

Kamerstuk, 22-05-2003

Aanbieden eindrapport Taskforce knelpunten huisartsenzorg

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

CZ/EZ-2382276

22 mei 2003

Op 4 maart 2002 heeft minister Borst-Eilers de Taskforce Knelpunten Huisartsenzorg (hierna: Taskforce) ingesteld. Deze Taskforce had onder andere tot taak het ondersteunen van partijen op lokaal niveau bij het oplossen van problemen in de (huisartsen)zorg. Dit betrof onder andere problemen op het terrein van ruimtelijke ordening, grondbeleid, huisvesting en parkeerbeleid.

Op 20 mei jl. heeft de Taskforce mij haar eindrapport aangeboden. Bijgaand ontvangt u ter informatie dit rapport. Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud hiervan.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mr. A.J. de Geus