Gemeente Voorburg-Leidschendam


Gemeentelijk informatiecentrum binnenkort open

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 22 mei 2003
---

Masterplan vordert gestaag

De tweede voortgangsrapportage over het project revitalisering historisch centrum Damcentrum is vandaag besproken in het college van burgemeester en wethouders. In de voortgangsrapportage wordt melding gemaakt van de stand van zaken van de verschillende bouwstenen van het stedenbouwkundige masterplan. Binnenkort opent de gemeente een informatiewinkel in het centrumgebied.

Veiligheidsanalyse
Op 22 april jongstleden heeft de workshop integrale veiligheid plaatsgevonden. De workshop had als doel om verschillende onderdelen van het masterplan te toetsen op veiligheid. Aanwezig waren de leden van de klankbordgroep, brandweer en vertegenwoordigers van de projectorganisatie. Tijdens de workshop hebben de deelnemers nagedacht over de thema´s verkeersveiligheid en sociale veiligheid van het nieuwe openbaar gebied. De aanbevelingen worden meegenomen in het veiligheidsparagraaf van het stedenbouwkundig masterplan. Met de brandweer, politie en hulpdiensten vindt over dit onderwerp nog een afzonderlijk overleg plaats.

Grondexploitatie en civieltechnische zaken
De deelprodukten op het gebied van civieltechniek zoals o.a. water en het logistiek plan worden op dit moment verfijnd uitgewerkt. De financiële consequenties daarvan vormen een belangrijke input voor de herberekening van de grondexploitatie. Dit geldt ook voor een nadere volumestudie per deelgebied van bureau West 8. De eerste doorrekening geeft een tekort op de grondexploitatie aan, echter dit gaat slechts om een tussenstand. Op dit moment worden optimaliseringmogelijkheden nader onderzocht zonder dat dit ten koste gaat van de beoogde kwaliteit van de openbare ruimten. Met name het onderdeel ´water´ levert op dit moment knelpunten op voor wat betreft de technische uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige uitgangspunten.

Oefenmodel met ondernemers
Volgende week wordt er een brainstormsessie georganiseerd met de ondernemersvereniging Damcentrum. Deze sessie is al eens georganiseerd met de klankbordgroep, commissie O.G. en college. Aan de hand van een werkmodel van dit gebied wordt samen met het stedenbouwkundig bureau gediscussieerd over wat de functie en de inrichting van het Damplein zou kunnen worden (wonen, winkels, parkeren en verblijfsgebied). Ook het gewenste programma daarvoor en de uitstraling en kwaliteit van het Damplein-gebied worden besproken. Dezelfde interactieve sessie zal binnenkort ook georganiseerd worden voor omwonenden van het Damplein.

Verkeer en parkeren
In de vergadering van de Openbaar Gebied van mei is het verkeers- en vervoersplan (VVP) behandeld. Eén van de sleutelprojecten uit het VVP is de verkeerscirculatie Damcentrum. De commissie heeft de voorkeur uitgesproken voor verkeersvariant A die er neerkomt dat, bij overschrijding van het aantal verkeersbewegingen van motorvoertuigen van 5.000 per etmaal, verkeersbeperkende maatregelen ter hoogte van het Damplein worden getroffen. Een nadere uitwerking van de verkeerscirculatie door het Damcentrum is onderdeel van de aan de commissie Openbaar Gebied voor te leggen notitie.

Informatiewinkel
Begin juni wordt de gemeentelijke informatiewinkel Damcentrum geopend. Met deze winkel biedt de gemeente een centraal aanspreekpunt voor uw vragen over de herinrichting van het Damcentrum. Er kunnen stukken worden ingezien, procedures opgevraagd en uiteraard suggesties worden gedaan over de plannen. De winkel komt aan de Damstraat 5 en wordt door de beoogde projectwethouder Marcel Houtzager begin juni officieel geopend. Vooralsnog is alleen de gemeente vertegenwoordigd in de winkel. Wanneer het stedenbouwkundig masterplan gereed is zal een gezamenlijke informatiewinkel met alle betrokken partijen opgezet worden.

Planning
In de voortgangsrapportage is geconcludeerd dat de voorbereiding van de bouwstenen uit het masterplan meer onderzoek en afstemming kost dan oorspronkelijk was voorzien.
De verwachting is nu dat de locatiekeuze voor de basisschool de Zonnewijzer nog voor de zomer worden behandeld. De andere bouwstenen worden in de commissie Openbaar Gebied van september en oktober behandeld.

Gemeente Leidschendam-Voorburg 22.05.2003