Provincie Utrecht

Persbericht

Twee vliegen in één klap

Met intentieverklaring 'Zorginstellingen Heuvelrug' winst voor mens en natuur

19-5-2003
Vandaag ondertekenen diverse partijen een intentieverklaring rond het project Zorginstellingen Heuvelrug, dat kleinschalig en geïntegreerd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking moet bevorderen. Het project betekent op termijn een verhuizing voor de bewoners van Dennendal (Den Dolder, Stichting Reinaerde). Tegelijkertijd met het werken aan integratie van mensen met een verstandelijke handicap in reguliere wijken wordt een waardevol stuk bos aan de natuur teruggegeven. Het is de bedoeling om op het terrein van het Chr. Sanatorium in Zeist en op andere plekken in de provincie voor deze groep mensen wooneenheden te bouwen. Op Sterrenberg (Huis ter Heide, stichting Abrona) wordt gestreefd naar omgekeerde integratie door de bouw van burgerwoningen op een instellingsterrein.

Zeven ondertekenaars
Ondertekenaars van de intentieverklaring zijn het Zorgkantoor Utrecht, de Stichting Abrona, de Stichting Reinaerde, het Ministerie van VWS, de gemeenten Zeist en Soest en de provincie Utrecht. Met de intentieverklaring zetten de partijen de volgende ontwikkelingen in gang:
· 100 tot 125 cliënten van Dennendal zullen zich vestigen in een buurtschap op het terrein van het Chr. Sanatorium in Zeist, geïntegreerd in een reguliere woonwijk;
· op de locatie Sterrenberg worden enkele honderden woningen gerealiseerd, deels voor de bewoners van Sterrenberg, deels burgerwoningen;
· verspreid over de provincie worden voor 215 mensen woonplekken gerealiseerd, waar deze mensen zelfstandig gaan wonen (125 voor cliënten van Dennendal en 90 voor cliënten van Sterrenberg). De verwachting is dat de bouw van de woningen op het terrein van Sterrenberg financiële opbrengsten biedt om een deel van de kosten van het project te dekken. Het grootste deel van de kosten van dit project, wordt gedekt door een bijdrage van 84 miljoen van VWS vanuit de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZW). De zeven ondertekenaars gaan ervan uit dat het project in 2009 gerealiseerd is.

Kleinschalig wonen
In de provincie Utrecht zoeken instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap actief naar mogelijkheden tot integratie van hun bewoners in reguliere woonwijken. Dit fenomeen noemen we 'vermaatschappelijking': van het wonen in grootschalige en geïsoleerde instellingen naar kleinschalig wonen, geïntegreerd en buiten de muren van de instelling. Het vinden van goede locaties waar mensen vanuit instellingen naar toe kunnen verhuizen is in de provincie Utrecht, waar de grond schaars is, een probleem. Door een actieve inzet van de provincie, onder meer in het kader van de streekplan-voorbereiding, wordt dit proces een extra impuls gegeven.

Voordeel voor twee partijen
Het streven van de provincie Utrecht is altijd geweest de winst voor de zorg gepaard te laten gaan met winst voor de natuur. De natuur in het hart van Heuvelrug heeft dan ook baat bij deze operatie. Het verlies aan groen bij locatie Sterrenberg is kleiner dan de winst bij Dennendal dat midden op Heuvelrug ligt, omringd door waardevolle bossen. Dat wordt nu dus 'teruggegeven' aan de natuur. Ook staatssecretaris Ross - Van Dorp (VWS) geeft aan dat dit een bijzonder project is, uniek in Nederland. "Want op de Utrechtse Heuvelrug wordt straks letterlijk iets uit de grond gestampt, dat het proces van vermaatschappelijking een zet in de goede richting geeft."

Voor vragen: Sari Klatter 030 258 2042 of
sari.klatter@provincie-utrecht.nl

Meer informatie: Sari Klatter, telefoon 030 258 2042 of Sari.Klatter@provincie-utrecht.nl