Gemeente Zevenaar

Nu bekijken Nummer: 03.2918
Jaarrekening 2002.

1. Instemmen met de jaarrekening 2002.

2. Het accountantsrapport voor kennisgeving aannemen.
3. Instemmen met de ontwerpreactie van het college naar aanleiding van opmerkingen e.d. in het accountantsrapport zoals vermeld onder 3.

4. De jaarrekening aan de raad ter vaststelling aanbieden.
5. Instemmen met het voorstel aan de raad om het voordelige saldo van 898.390,00 toe te voegen aan de Algemene Reserves. Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders aan de raad verantwoording af van het gevoegde financieel beheer. De raad stelt ieder jaar de jaarrekening vast. De jaarrekening sluit met een batig saldo van 989.390,00.

Nummer: 03.2921
ONDERWERP:
Verkoop oude PC's aan het personeel en gratis beschikbaar stellen aan diverse instellingen.
ADVIES:
Oude PC's verkopen aan het personeel voor een bedrag van 50,00 en een 10-tal PC's gratis beschikbaar stellen aan Stichting JAZ, Triotheek De Vondel en Kinderboerderij.
BESLUIT:

Nummer: 02.3970
ONDERWERP:
P.C.-project voor de minima.
ADVIES:

1. De mogelijkheid om - onder voorwaarden - op individuele basis een computer te verstrekken aan een uitkeringsgerechtigde met een reïntegratietraject gericht op werk of scholing eveneens van toepassing te laten zijn op een uitkeringsgerechtigde waarmee een reïntegratietraject wordt afgesloten gericht op sociale activering. Deze mogelijkheid bieden gedurende de jaren 2003 en 2004 waarbij een bedrag van maximaal 75.000,-- op jaarbasis beschikbaar wordt gesteld.

2. De kosten van het gebruik van internet onder de werkingssfeer brengen van de Regeling Welzijnsfonds 2003 (maximale vergoeding per cliënthuishouden van 125,--).

3. Het besluit ter informatie brengen aan de raadscommissie Welzijn. In het kader van de Sluitende Aanpak kan op individuele basis aan een uitkeringsgerechtigde een computer worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het volgen van een reïntegratietraject gericht op het verkrijgen van (gesubsidieerd) werk of scholing. Op verzoek is nu besloten om deze mogelijkheid eveneens van toepassing te laten zijn op een uitkeringsgerechtigde waarmee een reïntegratietraject wordt afgesloten gericht op sociale activering. Deze mogelijkheid wordt geboden voor de jaren 2003 en 2004 waarbij een bedrag van maximaal 75.000,-- op jaarbasis beschikbaar wordt gesteld.

Nummer: 03.1027
ONDERWERP:
Behandeling jaarrekening 2001 en begroting 2003 van de bestuurscommissie openbaar onderwijs Zevenaar.
ADVIES:

1. Aan de raad voorleggen om in te stemmen met de reservering van het positief resultaat over 2001 m.b.t. bestuursbaten/lasten ad 11.998 voor mogelijk toekomstige noodzakelijke eenmalige uitgaven in het kader van de verwachte bestuurlijke schaalvergroting van het openbaar onderwijs in De Liemers.

2. Aan de raad voorstellen om de jaarrekening 2001 en de begroting 2003 van de bestuurscommissie openbaar onderwijs Zevenaar vast te stellen.
Nummer: 03.2553
ONDERWERP:
Subsidiëring vereniging Volksuniversiteit Zevenaar e.o. over de jaren 2002, 2003 en 2004.
ADVIES:
Het subsidie 2002 vaststellen op 139.092. Het nog niet bij wijze van voorschot betaalde bedrag van 14.942,80 uitbetalen. Het subsidie 2003 voorshands bijstellen van 117.888,72 (gemeentebegroting 2003) naar 138.746,90. Het verschil ad 20.858,18 thans bij wijze van voorschot betaalbaar stellen. Het definitief subsidie 2003 bepalen na afloop van 2003 aan de hand van de werkelijke subsidiabele kosten. In Berap 1 2003 vond reeds verhoging van het subsidie 2003 plaats tot 134.070,00. In Berap 2 2003 melding maken van: nabetaling 2002 14.942,80 + verhoging Berap 1 2003 ad 16.181,00 + actuele aanvulling ad 4.676,90 = 35.801,00. Het subsidie 2004 bepalen op 141.653,23 en in de loop van 2004 bij wijze van periodieke voorschotten betaalbaar stellen onder voorwaarde dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2004 daartoe voldoende middelen beschikbaar zal stellen. De raad voorstellen met ingang van 2003 een bedrag van 45.000,00 per jaar aan extra subsidie te verlenen in verband met het verzorgen van creativiteitscursussen in het kader van de heroverwegingsoperatie, waartoe de raad op 18 december 2002 heeft besloten.
Met de Vereniging Volksuniversiteit Zevenaar e.o. (VUZ) is over de jaren 2001 t/m 2004 een budgetsubsidieringsovereenkomst afgesloten. Op basis van deze budgetovereenkomst verkrijgt de VUZ subsidie in: 100% van de huisvestingskosten, een vast bedrag in de overige niet-personeelskosten, 42% in de kosten van directie, administratie en p.r. medewerker voor ee gelimiteerd aantal uren. Er wordt in de budgetovereenkomst van uit gegaan, dat enkele administratieve functies, alsmede de functie van conciërge vervuld kunnen worden door I. en D. krachten. In de praktijk lukt zulks maar zeer ten dele. Derhalve wordt in de vervangingskosten voor deze functies eveneens een gemeentelijk subsidie verstrekt. In zijn vergadering van 18 december 2002 heeft de gemeenteraad in het kader van de heroverwegingsoperatie de VUZ - na stopzetting van het subsidie aan de Vrije Akademie - in het vooruitzicht gesteld een extra subsidie van 45.000 indien de VUZ creativiteitscursussen gaat verzorgen, Gelet op de financiële situatie van de VUZ en het feit dat de beoogde creativiteitscursussen thans reeds door de VUZ gegeven worden, wordt de raad voorgesteld het subsidie van 45.000 reeds met ingang van 2003 beschikbaar te stellen.