Gemeente Velsen

nummer 1, 29 april 2003

Plandeel H, Velserbroek Dit is de eerste "nieuwsbrief" waarmee de gemeente de omwonenden van plandeel H informeert over de voortgang van het project plandeel H, Velserbroek. De commissie Ruimte & Samenleving en het college van burgemeester en wethouders hebben besloten de omwonenden elke 6 weken te informeren over dit plandeel. Ontwikkelende partijen
Er worden 281 woningen gebouwd: 84 marktkoopwoningen, 94 vrije sectorwoningen, 83 huurwoningen, 9 woonwagenstandplaatsen, 10 jongerenwoningen (3 jongeren per woning) en
1 kinderdagverblijf. UBA Projectontwikkeling B.V. bouwt totaal 44 woningen in plandeel H. De rest wordt door Hoogergeest Projectontwikkeling B.V. gebouwd. Planning
Permanent Kinderdagverblijf De bouw van het kinderdagverblijf vordert gestaag. In het begin van 2003 heeft de bouw enige tijd stilgelegen vanwege een vorstperiode. Maar de vorst is nu uit de grond en men is nu weer volop aan het werk.
Zoals de planning er nu uitziet is de bouw van het kinderdagverblijf en de jongerenwoningen 28 november 2003 gereed.
Overige woningen
Plandeel H is reeds bouwrijp gemaakt. Binnenkort worden de kabels en leidingen voor water, gas, elektra enz. aangelegd. Dit gebeurt in dit plandeel niet als de woningen bijna worden opgeleverd maar voordat de bouw start. Als alles volgens plan verloopt, start eind mei 2003 de bouw. Het is de bedoeling dat uiterlijk 1 juli 2005 de laatste woningen worden opgeleverd. Ingediend bezwaar 33e uitwerking Er is een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. De ter visie termijn is nu verstreken en de Raad van State heeft reeds een hoorzitting gehouden. Het ingediende bezwaar is uitsluitend gericht op de woonwagenlocatie. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan en de voorlopig voorziening is afgewezen. Dit betekent dat alle bouwvergunningen verleend gaan worden.
1


Werkgroepen
Tijdens de bijeenkomst van 13 februari jl. is met de omwonenden afgesproken dat er werkgroepen geformeerd worden om daarin 3 onderwerpen te bespreken: het groen, een schouw van de omgeving van plandeel H en de verkeerssituatie. In de brief van 27 februari jl. heeft de gemeente de namen van medewerkers doorgegeven waar men zich kan opgeven voor zo'n werkgroep. Er zijn 5 aanmeldingen. Werkgroep "groen".
Zie hiervoor bijlage 1
Werkgroep "verkeer".
De kruispunten (ingang plandeel H en het kruispunt Dammersboog met de Galle Promenade) waren op de informatiebijeenkomst de onderwerpen die in deze werkgroep besproken zouden worden. Er bestaat reeds een werkgroep verkeer, deze maakt onderdeel uit van de wijkraad. In deze werkgroep heeft ook de gemeente zitting. Omdat de te bespreken kruispunten onderdeel uitmaken van de gehele Velserbroek is, in overleg met de reeds bestaande werkgroep, besloten de personen die zich aangemeld hebben voor de werkgroep, toe te voegen aan de bestaande werkgroep. Uit de overleggen is nog geen resultaat bekend. Werkgroep "schouw"
Voor deze werkgroep zijn geen aanmeldingen. Afvalinzameling
Op dit moment is de gemeente in overleg met de ReinUnie om te zorgen dat er maatregelen getroffen kunnen worden voor het afvoeren van het verhuisafval op het moment dat de eerste woningen worden opgeleverd. Door de vele verhuisbewegingen zal er een groot aanbod van afval zijn. Omdat één van de speerpunten in plandeel H "afval" is willen wij er zorg voor dragen dat het afval zoveel mogelijk gescheiden wordt afgevoerd.


2


WIJKPARK VELSERBROEK: gedeelte tussen Dammersboog en Dammersweg

Verslag overleg met bewonerswerkgroep Datum bespreking: 3 april '03

Deelnemers: Mevrouw Oudemast De heer Van Putten De heer Kaan De heer Van Schie De heer Van Leuven
1. Het oorspronkelijke ontwerp voor de inrichting van dit gedeelte van het park wordt toegelicht door de heer Van Leuven. Het plan wordt positief ontvangen. Er wordt benadrukt dat voorzieningen als picknicktafels, sport en speelvoorzieningen door de werkgroep als ongewenst worden beschouwd. De heer Van Leuven maakt duidelijk dat het nooit de bedoeling is geweest om dit soort voorzieningen in dit deel van het park aan te brengen. Na enige discussie wordt ook het voorstel van de heer Van Schie, om een fontein in de waterpartij te plaatsen niet overgenomen.
2. De werkgroep verzoekt de trap vanaf de Gallepromenade, aan de "Dammersboogzijde" te laten vervallen. Conclusie: de trap zal niet worden geplaatst.
3. Het blijkt dat er veel mensen honden los laten lopen in het gedeelte dat daar niet voor is aangewezen. Volgens het vigerende beleid moeten honden hier aangelijnd worden, en moeten de uitwerpselen worden opgeruimd. De werkgroep verzoekt hier bordjes te plaatsen om honden te weren. Conclusie: Het gehele park zal, uitgezonderd de losloopplaats als speelterrein worden beschouwd. Dit zal met bordjes worden verduidelijkt.

4. Op het terrein tussen de Dammersboog en de eerste toren is een zeer natte plek. Er is geconstateerd dat dit veroorzaakt wordt door kwel. Het water borrelt op vanuit de ondergrond. Het is niet gezegd dat hiervoor een oplossing kan worden geboden. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de onevenwichtige bodemopbouw, welke in de geschiedenis is ontstaan (door de oprukkende en terugtrekkende zee). Conclusie: De wijkbeheerder zal kijken of er een oplossing kan worden gevonden. Dit kan echter niet op voorhand worden toegezegd.
5. De oeververdediging zou voor een flauw aflopende oever moeten zorgen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Conclusie: bij de aanleg van het laatste deel van de waterpartij zal worden bekeken hoe dit kan worden opgelost.
6. Er wordt veel geparkeerd in het groen langs de Dammersboog. Gevraagd wordt of dit door middel van fysieke maatregelen onmogelijk gemaakt kan worden. Conclusie: naast deze werkgroep is er eveneens een werkgroep voor verkeer. Het verzoek zal in de afwegingen van deze groep worden meegenomen.
3