Raad voor het Landelijk Gebied


persbericht datum: 22 mei 2003

Adviesraad: wetsvoorstellen gemeenschappelijk landbouwbeleid gaan niet ver genoeg

De Raad voor het Landelijk Gebied bespreekt met minister Veerman op 22 mei 2003 zijn briefadvies over de hervormingsvoorstellen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In dit gesprek maakt de raad zijn bezorgdheid kenbaar. De huidige wetgevingsvoorstellen zijn onvoldoende op hun gevolgen doordacht en leiden niet tot het halen van de doelen voor de Europese landbouw en platteland. De transitie naar duurzame en kwalitatief hoogwaardige productie wordt slechts ten dele gestimuleerd. Markten kunnen verstoord raken. De biodiversiteit neemt af. Het plattelandsbeleid wordt niet versterkt. De sociale en regionale ongelijkheid neemt toe. Bovendien leiden de voorstellen tot grote administratieve en bestuurlijke lastendruk en ongenoegen in de samenleving.

Eurocommissaris Fischler heeft in het Europees Landbouw Model in 1998 de doelen voor de Europese landbouw en platteland geformuleerd: meer marktgerichtheid, duurzame en kwalitatief hoogwaardige productie, een diversiteit aan landbouwsystemen binnen een vitaal platteland, een vereenvoudigd GLB met een goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen Europa, lidstaten en de regio's én een GLB die de diensten levert waar de samenleving om vraagt en daarmee de uitgaven kan verantwoorden. De raad is het van harte met deze doelen eens. In de Europese raad in Göteborg in 2001 is afgesproken dat er in 2010 een halt moet worden toegeroepen aan het biodiversiteitsverlies. Ook de landbouw zal hieraan een bijdrage moeten leveren. De raad is bezorgd over de manier waarop de EU nu voorstelt de doelen voor landbouw, platteland en natuur te realiseren.

Fischler wil in verband met de WTO-onderhandelingen in september 2003 en het toetreden van de 10 nieuwe lidstaten in 2004 nu zijn voorstellen doordrukken. De tijdsdruk waaronder de besluitvorming plaatsvindt, mag echter niet ertoe leiden dat het Europees landbouwbeleid verder van de oorspronkelijke doelen komt af te staan.

De raad pleit daarom in het gesprek met minister Veerman voor het vasthouden aan de ingeslagen koers van transitie naar duurzame landbouw en de verschuiving van markt- en prijsbeleid naar plattelandsontwikkeling door te zetten. Die koers zal gerealiseerd moeten worden binnen uitvoeringskaders die voor alle niveaus (tot op het lokaal niveau) en alle betrokken partijen (tot aan het bedrijfsniveau) helder, handhaafbaar én stimulerend zijn. Minister Veerman deelt de bezorgdheid van de raad en is het ook - in grote lijnen - eens met de aanbevelingen van de raad. Veerman heeft in dit gesprek toegezegd om na te gaan hoe de landbouw een bijdrage kan leveren aan het behalen van de biodiversiteitsdoelstelling in 2010.

De tekst van het briefadvies
ALGEMENE GEGEVENS OVER DE RAAD VOOR HET LANDELIJK GEBIED

De Raad voor het Landelijk gebied is een onafhankelijk adviescollege van regering en Staten Generaal voor landbouw, natuur, bos, landschap, openluchtrecreatie, visserij en alles wat daarmee samenhangt of daarop van invloed is.
De raad bestaat uit 15 leden. Voorzitter is prof. H.J.L. Vonhoff, secretaris mr. W.J. Kooy.
Het secretariaat van de raad is gevestigd te Amersfoort. Bezoekadres: Stationsplein 14, 38818 LE AMERSFOORT;
telefoon: 033 46 19 948; fax: 033.4615310; email: raad.landelijk.gebied@rlg.agro.nl

Raad voor het Landelijk Gebied