Novem

22-5-2003
Analyse marktontwikkeling van thermische zonne-energie in Duitsland

In opdracht van Novem is de marktontwikkeling van thermische zonne-energie in Duitsland onderzocht en vergeleken met Nederland. Doel daarvan was het achterhalen van Duitse succesfactoren t.a.v. de marktontwikkeling en een analyse hoe deze kunnen bijdragen aan het oplossen van de knelpunten met betrekking tot de Nederlandse marktontwikkeling.

Aanleiding is de teruggang in de marktontwikkeling in Nederland in tegenstelling tot de sterke marktontwikkeling in Duitsland in 2000 en 2001. Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en op interviews met enkele sleutelfiguren in de Duitse markt. De marktgroei van thermische zonne-energie in Duitsland van de afgelopen 10 jaar was gemiddeld 25% per jaar, overeenkomstig de gemiddelde groeicijfers in Nederland. De absolute marktomvang in collectoroppervlak is echter 16 maal groter in Duitsland. Als de marktontwikkeling echter beoordeeld wordt op basis van systeempenetratie blijkt de Nederlandse markt tot het jaar 2000 op gelijk niveau met de Duitse markt te staan. Vanaf 2000 lopen de groeicijfers uiteen, in Nederland stabiliseert de groei terwijl de markt in Duitsland in 2000 en 2001 met meer dan 45% groeit. De ontwikkelingen in de Duitse markt in 2002 laten echter zien dat ook de Duitse markt geen autonome groeimarkt is. De sterke groei in 2000 en 2001 is te verklaren uit:

* In 1999 is het marktstimuleringsprogramma voor duurzame energie door de nieuwe rood/groene regering opgeschaald. In de periode 1999-2002 was 550 miljoen EUR beschikbaar. Zeer aantrekkelijke zonneboiler-investeringssubsidies waren beschikbaar.
* De Duitse installateurs zijn vrij actief geweest.
* Met het einde van het Kohl-tijdperk en de komst van de rood-groene coalitie begon in de beleving van velen een nieuw toekomstgericht tijdperk. De landelijke Solar - Na klar! campagne (budget 5,1 miljoen EUR) sloot hier goed op aan.

De terugloop in de Duitse markt in 2002 is te verklaren uit:
* Laag consumentenvertrouwen door de ongunstige economische ontwikkeling.

* Aantrekkelijke subsidieregelingen werden verlaagd of beëindigd.
* Geen lopende nationale zonneboiler campagne;
In Nederland is de stabilisering in de markt te verklaren door:
* Wijzigend overheidsbeleid:

* De investeringsubsidies en voorwaarden met name voor niet-particuliere investeerders (woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars) veranderen frequent.

* Sinds 2000 zijn de subsidies ter ondersteuning van zonneboileracties en grootschalige nieuwbouwprojecten afgeschaft.
* De liberalisatie in de energiemarkt en het einde van het MAP.
* PV is met de komst van de EPR voor huishoudens een aantrekkelijkere optie geworden dan een zonneboiler.
* Met de aanscherping van de EPN naar 1,0 is de zonneboiler nog steeds geen kosteneffectieve optie. Verder komen ontwikkelaars niet meer in aanmerking voor subsidie.

De volgende conclusies kunnen uit de marktontwikkelingstrajecten in beide landen getrokken worden:

* In de huidige fase van marktontwikkeling zijn intensieve campagnes waarin de vraag efficiënt gestimuleerd en gelinkt wordt aan follow-up noodzakelijk voor marktgroei.

* Investerings-subsidieprogramma's dienen aan de volgende eisen te voldoen:

* stabiel over meerdere jaren (voorwaarden,
ondersteuningspercentage)

* uitputting gedurende het jaar dient vermeden te worden
* zekerheid vooraf (vóór de investeringsbeslissing) over de te verkrijgen subsidie

* weinig bureaucratisch, inclusief de mogelijkheid voor collectieve aanvragen

* Via de bouwregelgeving kunnen zonneboilers alleen effectief gestimuleerd worden als de doelvoorschriften zodanig zijn dat zonne-energie kosten-effectief is in vergelijking tot alternatieven.

* Het subsidiëren van zonneboilercampagnes en grootschalige nieuwbouwprojecten lijkt een groter effect op de marktgroei te hebben én kosten-effectiever te zijn dan alleen het beschikbaar stellen van een goede investeringssubsidie.

Met betrekking tot de status van de markt en het groeipotentieel in beide landen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
* In absolute omvang is de Duitse markt aanzienlijk groter dan de Nederlandse markt. Dat heeft in Duitsland geleid tot een ontwikkeling richting schaalvergroting en automatisering wat een positieve invloed heeft op de groeipotentie van de Duitse markt.
* De Duitse industrie heeft zich sterker dan de Nederlandse industrie ingespannen om een gekwalificeerd netwerk van distributeurs en installateurs te ontwikkelen.

* De Duitse installateurs lijken meer gemotiveerd dan de Nederlandse installateur en ze zien zonne-energie meer als een belangrijke business voor de toekomst.

* De productkwaliteit lijkt in beide landen goed gewaarborgd. Met betrekking tot de installatiekwaliteit lijken de garantiewaarborgen in Duitsland beter geregeld.

* De Duitse systeemkosten per m2 staan op hetzelfde niveau als in Nederland. De specifieke kosten voor grote systemen zijn in Duitsland fors lager dan in Nederland.

* Het huidige politieke klimaat in Duitsland biedt gunstiger voorwaarden voor marktontwikkeling dan het Nederlandse.
* De gemiddelde Duitse woningeigenaar geeft meer geld uit aan zijn installatie en is meer geïnteresseerd in milieu en energiebesparing dan de Nederlandse. De zonneboiler heeft in Duitsland ook meer een innovatief, hightech, toekomstgericht imago.

Tegenover deze gunstige randvoorwaarden voor markontwikkeling in Duitsland staat het feit dat in Duitsland in het technisch verkooppotentieel voor zonneboilers bij het natuurlijke moment van ketelvervanging al een vrij hoge penetratie bereikt is. Om door te kunnen groeien dienen in Duitsland met spoed nieuwe marktsegmenten als de gestapelde woningbouw ontwikkeld te worden.
aanvragen

Dit rapport geeft een analyse van de ontwikkeling van de markt voor zonneboilers in Nederland en Duitsland. F. Zegers, Ecofys, 40pp. ( PDF bestand 187k )