Gemeente Den Helder

21-05-2003
Openbare kennisgevingen week 21

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-Middelzand 2222, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 12 mei 2003);

-Klaverstraat 8, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 12 mei 2003);

-Sperwerstraat 2, voor het uitbreiden van de berging tot een garage/berging (ontvangen 14 mei 2003);

-Hector Treubstraat 34, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning (ontvangen 14 mei);
-Baljuwstraat 28, voor het verbouwen/uitbreiden en veranderen van de garage bij de woning tot een bedrijfsruimte met een berging aan deze woning (ontvangen 15 mei 2003);

-P.W.A. Singel 8, voor het uitbreiden van de berging met een overkapping/veranda (ontvangen 16 mei 2003).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wilt u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-Bothastraat 38, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 9 mei 2003);

-Gladiolenstraat 26, voor het maken van een kap op de berging achter de woning (verzenddatum 9 mei 2003);

-Beukenkampstraat 14, voor het vernieuwen van de voorgevel van de woning (verzenddatum 9 mei 2003);

-Fortweg 1, voor het vervangen van de bestaande brug nabij de achteringang van Fort Erfprins (verzenddatum 9 mei 2003);
-Van Leeuwenhoekstraat 28, voor het optrekken van de achtergevel op de eerste verdieping en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning (verzenddatum 9 mei 2003);
-Zuidstraat 72, voor het vergroten van de dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (verzenddatum 13 mei 2003);
-Pastoor Koopmanweg 3, voor het uitbreiden van de sportschool (verzenddatum 13 mei 2003);

-Bassingracht 122, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzenddatum 13 mei 2003);

-Schoolweg 54, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 13 mei 2003);

-Jan Verfailleweg 592, voor het verbouwen en uitbreiden van de garage/berging bij de woning (verzenddatum 13 mei 2003);
-Vliestroomlaan 16, voor het uitbreiden van de woning (verzenddatum 13 mei 2003);

-Doorzwin 2701, voor het maken van een extra (zolder) verdieping met een dakkapel in het voordakvlak op de woning (verzenddatum 15 mei 2003);

-Koekoekstraat 28, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning (verzendatum 15 mei 2003).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:
-Marinehaven, voor het verwijderen van asbesthoudende tegels van de dakbedekking van de luifel van Gebouw/Kantoren Dok 6 (14B12-002) en het bordes van de Loods Dok 6 (14B12-004) (verzenddatum 8 mei 2003);
-Koningstraat 92, voor het slopen van de achter de winkel gelegen werkplaats en berging (fase 1) (verzenddatum 8 mei 2003);
-Langestraat 52, voor het verwijderen van asbesthoudend zeil uit de keuken van de woning (verzenddatum 8 mei 2003).

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvraag om bouwvergunning ontvangen:

-Schoolweg 12, voor het verbouwen en uitbreiden van het winkelpand;
-Nieuwstraat 6, voor het aanbrengen van een torengevel aan een bestaand pand op de hoek van de 1e en 2e verdieping en het wijzigen van het gebruik van het pand ten behoeve van de opvang van dak- en thuislozen;

-Meester J. Henderikxstraat 88, voor het plaatsen van een tuinhuisje vóór de woning;

-Elzenstraat 7, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning;
-Vogelzand 2310, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (eerste twee plannen) resp. artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (laatste drie genoemde plannen).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bezwaren, dan kunt u deze vanaf vrijdag 23 mei 2003 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Bekendmaking ingevolge artikel 12 van de Monumentenwet 1988. Burgemeester en wethouders hebben het volgende verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen:
- fort Westoever, voor het aanleggen van een tijdelijke vlettenhelling met parkeerterrein.
Het verzoek ligt met ingang van 23 mei 2003 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis, van 08.00 uur tot 14.00 uur.
Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

Goedgekeurd bestemmingsplan Geleerdenbuurt West 2001 Burgemeester en wethouders maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 6 mei 2003 het raadsbesluit van 4 december 2002 tot het vaststellen van het bestemmingsplan Geleerdenbuurt West 2001 hebben goedgekeurd.

Het goedgekeurde bestemmingsplan voorziet in een bestemmingsregeling voor een deel van de bestaande woonwijk Geleerdenbuurt. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van 23 mei 2003 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis (afdeling bouwen en wonen, tweede etage) van 8.00 uur tot 14.00 en op donderdag tot 19.30 uur bij het Service en Informatiepunt in het stadhuis op de begane grond.

Gedurende die termijn kunnen degenen die eerder bezwaar hebben aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en verder een belanghebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA >s-Gravenhage.

Verkeerszaken
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de op de Middenweg vóór het NS-station gelegen parkeerstrook wordt aangewezen als een parkeerplaats voor bussen, met een maximum parkeerduur van 30 minuten.

De maatregel wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met de tekst: Amax. 30 minuten@.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 2 juli 2003 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 2 juli 2003 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62.

Wet Milieubeheer
Ontwerp-beschikking wijziging vergunning
Burgemeester en wethouders zijn van plan de voorschriften van de bij besluit van 14 december 1997 (Nr. 4227.84/AZ) aan Marees & Kistemaker B.V. verleende Hinderwetvergunning aan te vullen en te wijzigen. De inrichting is bestemd als tankstation van motorbrandstoffen inclusief LPG annex rijwielherstelinrichting en is gevestigd op het perceel Kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, Nr. 9711 plaatselijk gemerkt Schoolweg 68.

De ontwerp-beschikking voor de wijziging van de vergunning en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 23 mei 2003 tot 20 juni 2003 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en tijdens de openstellingsuren van de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder.

U kunt voor 20 juni 2003 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben een Wet Milieubeheervergunning verleend aan:

- de gemeentelijke Havendienst, Postbus 36, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van een kade voor het aan- en afmeren van schepen alsmede het laden en lossen van schepen, gevestigd op het adres Nijverheidskade 2 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K, nummer 501(ged.)).
- Las en constructiebedrijf E.A. Mallekoote, Zeilmakersweg 5, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet Milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een metaalconstructiebedrijf op het adres Zeilmakersweg 5 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 12665).

- VOF 't Oost, Postbus 3060, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet Milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een opslag van baggerspecie (baggerdepot 't Kuitje) klasse 0, klasse 1 en klasse 2, gevestigd op het adres Oostoeverweg nabij de insteekhaven te Den Helder (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie I, nummer 125).

De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage vanaf 23 mei 2003 tot 4 juli 2003 en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder.

Volgens artikel 20.1, juncto art. 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot 4 juli 2003 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikkingen worden na afloop van vorenvermelde termijn van kracht, tenzij:
a. het oprichten of veranderen van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet; de vergunning wordt dan pas van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend; b. voordien beroep is ingesteld en een schriftelijk verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een melding van voorgenomen kap ontvangen voor:

- Wierbalg 1423, voor het kappen van één den, voor de woning;
- Vogelzand 3419, voor het kappen van één malus en één meidoorn, voor de woning;

- Kruiszwin 4530, voor het kappen van één den, voor de woning;
- Middelzand 2609, voor het kappen van één es, achter de woning in openbaar groen, i.v.m. slechte conditie van de boom.

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen voor:

- Middelzand 4201, voor het kappen van één den, voor de woning; Vogelzand 2278, voor het kappen van twee wilgen, voor de woning in openbaar groen;

- Langevliet 48, voor het kappen van één kastanjeboom, voor het bedrijfspand;

- Vlietstraat 10, voor het kappen van één cedrus en één conifeer, voor en naast de woning;

- Middelzand 3201, voor het kappen van één els, achter de woning;
- Vogelzand 4102, voor het kappen van één populier, voor de school in openbaar groen i.v.m. slechte conditie van de boom;
- H. Treubstraat, 20 populieren, op scoutingterrein, i.v.m. slechte conditie van de bomen.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 29 mei 2003 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan: Middelzand 3446, voor het kappen van één populier, achter de woning;
- H.W. Valckstraat 27, voor het kappen van één den, voor de woning;
- Waalstraat 26, voor het kappen van twee populieren, achter de woning;

- C.G. Geusstraat 55, voor het kappen van één populier, naast de woning;

- Middelzand 4210, voor het kappen van één kronkelwilg, achter de woning. Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst inzien.

DEN HELDER, 22 mei 2003.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
J. van der Mark, secretaris.

« terug