Gemeente Woudenberg


College wil subsidie voor Peuterspeelzaal Pinkeltje

WOUDENBERG, 22 mei 2003 Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om subsidie te verlenen aan de Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje in Woudenberg. Het gaat om een bedrag van 9.443,- ten behoeve van activiteiten op het gebied van de vroegsignalering en verwijzing. Daarnaast heeft het college ingestemd met een incidentele subsidie van 7.500,-. Deze subsidie is bedoeld voor wettelijke investeringen.

Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje is gestart met een kwaliteitsverbetering van de activiteiten. De verbetering heeft betrekking tot het pedagogisch handelen van de leidsters. Het belangrijkste punt van deze verbetering betreft het signaleren van (beginnende) problemen bij kinderen. Hierdoor is het mogelijk op een vroeg tijdstip, samen met de ouders, oplossingen te bedenken. Voor de zogenoemde vroegsignalering zijn twee gediplomeerde leidsters per groep nodig. Het bestuur heeft berekend, dat een verhoging van de ouderbijdragen niet wenselijk is. Ook het terugbrengen van het aantal kinderen per groep behoort niet te de mogelijkheden. Daarom is een subsidieaanvraag ingediend.

In het Programma Jeugdbeleid 2002-2003 van de gemeente Woudenberg zijn acties opgenomen, die in het kader van een sluitende aanpak op het gebied van jeugd de komende jaren prioriteit krijgen. Eén van deze acties betreft de vroegsignalering en de verwijzing.

Daarnaast wil het bestuur van de stichting investeringen doen, die door het rijk worden opgelegd. Hiervoor is geld nodig. Daarom heeft het college besloten om een structurele subsidie te verstrekken van 9.443,- in 2003 (voor vroegsignalering en verwijzing) en 7.500,- voor het doen van noodzakelijke en wettelijke investeringen.

De gemeenteraad van Woudenberg buigt zich op 26 juni over het voorstel van het college.