Gemeente Capelle a/d IJssel

Gemeente neemt aanbeveling gemeentelijke Ombudsman over

Op 9 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten alsnog een kapvergunning voor twee (dode) bomen op de IJsdans aan te vragen. Het college volgt hiermee de aanbeveling van de gemeentelijke Ombudsman die hij op 3 maart 2003 bekend maakte.

De aanbeveling van de Ombudsman volgde op een klacht van een bewoonster van de IJsdans. Zij diende begin 2002 een klacht in over het kappen van twee bomen door de gemeente zonder kapvergunning. Volgens haar is door het kappen van de bomen de verkeersveiligheid op het woonerf in gevaar, omdat de bomen een natuurlijke afscheiding vormden tussen de parkeerplaatsen en de rijbaan.

De gemeente gaf echter in de interne klachtenprocedure te kennen dat voor het kappen van dode bomen geen kapvergunning is vereist. Volgens de gemeente heeft de Kapverordening tot doel waardevolle bomen als onderdeel van het natuur- en landschapsschoon te beschermen. Zij vindt dat dode bomen hiertoe niet behoren. Bovendien kunnen dode bomen een gevaar voor de woonomgeving opleveren.

Daarop wendde de bewoonster zich tot de gemeentelijke Ombudsman. De Ombudsman deelt het standpunt van de gemeente niet. Hij vindt dat een dode boom ook een boom is en dat ook een dode boom een functie heeft in het bepalen van het natuur- en landschapsschoon. Om dode bomen te mogen kappen moet de gemeente daarom een vergunning verlenen.

De gemeente gaat nu op advies van de Ombudsman voor de bomen op de IJsdans alsnog een kapvergunning aanvragen. Nadat de vergunning is verleend, kan de betreffende bewoonster hiertegen bij het college bezwaar maken. Als het college haar bezwaar niet honoreert en het besluit tot verlening van de kapvergunning handhaaft, kan zij beroep aantekenen bij de rechtbank. In deze procedures kan de mogelijkheid tot her-beplanting, waar het de bewoonster eigenlijk om gaat, aan de orde komen.

Deze zaak is voor de gemeente aanleiding te overwegen de Kapverordening zo aan te passen, dat vastligt dat ook voor een dode boom een vergunning moet worden verleend. Zij vindt dat uit de rechtspraak niet duidelijk naar voren komt of een dode boom ook een boom is. Of zij hiertoe zal overgaan is daarom mede afhankelijk van de uitkomst van de eerdergenoemde bezwaar- en beroepsprocedure.