Gemeente Ten Boer

Openbare bekendmakingen Gemeente Ten Boer 21 mei 2003

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. De datum tussen haakjes is de datum van verzending.

Kapvergunning

* 1 eik, 2 wilgen, 5 elzen, L. v.d. Veenstraat 12, Garmerwolde(29-04-03);

* 1 eik, A.H. Homanstraat 14, Ten Boer 07-05-03).
Bouwvergunning

* Wijzigen eerder verleende vergunning, Stadsweg 123, Ten Post (15-05-03);

* Vernieuwen garage, Oude Rijksweg 17, Garmerwolde (14-05-03);
* Plaatsen garage, Hoofdweg 5, Woltersum (14-05-03);
* Verbouwen kerkgebouw, Vijverweide 26, Ten Boer (13-05-03);
* Veranderen fundering woonhuis, Hoofdweg 23, Woltersum (07-05-03).
Sloopvergunning

* Slopen woning, Gaykingastraat 7, Ten Boer (12-05-03).
Vergunning brandveilig gebruik

* Zwembad de Blinkerd, Blinkerlaan 10, Ten Boer (02-05-03);
* NH Kerk, Kerkhornstraat 4, Wittewierum (13-05-03);
* NH Kerk, Doprsweg 67a, Garmerwolde (15-05-03).
Degene van wie een belang bij één of meer van vermelde besluiten rechtstreeks is betrokken, kan binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, dat dit besluit heeft genomen. Voor meer informatie over de besluiten en over de wijze van indiening en behandeling van bezwaarschrift, kunt u contact opnemen met de heer H. Bos (tel. 050-3028829).

Kennisgeving bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders geven kennis van de aanvragen om bouwvergunning, die in de afgelopen periode zijn ontvangen:
* plaatsen berging voor 5 jaar, Eestumerweg 39, Ten Post (06-05-03);
* veranderen voormalig bankgebouw tot woning, Dorpsweg 34, Garmerwolde (06-05-03);

* wijzigen eerder afgegeven vergunning, Stadsweg 123, Ten Post (06-05-03);

* gedeeltelijk veranderen werktuigenschuur tot ontvangstruimte, Geweideweg 7, Garmerwolde (02-05-03);

* plaatsen berging op plat dak, Burg. Triezenbergstraat 39, Ten Boer (02-05-03);

* vernieuwen garage, Oude Rijksweg 17, Garmerwolde (06-05-03);
* opsplitsen woning, Hendrik Westerstraat 11, Ten Boer (12-05-03).
Ingediende bouwplannen worden in de even weken op maandag, in het gemeentehuis op het bureau bouwtoezicht van 16.00 uur tot 16.30 uur, in een openbare vergadering, ter behandeling voorgelegd aan de rayonarchitect van Welstand. De door de rayonarchitect mee te nemen bouwplannen worden beoordeeld door de kleine of de grote Welstandscommissie. De kleine en de grote Welstandscommissie vergaderen op dinsdag in de oneven weken, de kleine commissie in het pakhuis van Libau aan het Hoge der A 5 te Groningen, de grote commissie in Het Huis aan Oude Boteringestraat 26 te Groningen. Een ieder kan deze vergaderingen bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling RUIMTE/BWT, via telefoonnummer 050-3028858 of 050-3028827.

Doorbreken aanhouding bouwaanvraag
De burgemeester van de gemeente Ten Boer geeft kennis van de volgende aanvragen:

* Voor de verbouw van een woning, Gaykingastraat 14 te Ten Boer.
* Voor het vergroten van de bijkeuken/garage, Fazanthof 41 te Ten Boer.

* Voor het tijdelijk plaatsen van een infobord, Boltweg 16 te Ten Boer.

De beslissing op de bouwaanvraag is aangehouden op grond van artikel 50, lid 1 van de Woningwet, aangezien vanaf 30 januari 2003 het ontwerpbestemmingsplan "Ten Boer integraal" ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet deze aanhouding doorbreken. Zij hebben besloten van deze bevoegdheid gebruik te maken.
De bouwplannen liggen met ingang van 22 mei 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen tegen het voornemen om de aanhouding van de bouwaanvraag te doorbreken, schriftelijke bedenkingen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.

Monumentenwet
De burgemeester van de gemeente Ten Boer, maakt bekend dat de volgende monumenten-vergunningen zijn verleend:

* Voor het in oorspronkelijke staat herbouwen van het baarhuisje nabij de N.H. kerk op het perceel Kapelstraat 2 te Thesinge.
* Voor de plaatsing van een informatiebord op het perceel Boltweg 16 te Ten Boer.

Tijdelijke vrijstelling
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan "Ten Boer dorp" met betrekking tot het plaatsen van een info bord op het perceel Boltweg 16 te Ten Boer.
Het betreft hier een tijdelijke vrijstelling met een maximale instandhoudingstermijn van 3 jaar.
De op deze vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 22 mei tot en met 5 juni 2003 op het gemeentehuis ter inzage. Een ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk zienswijzen indienen. Voor nadere informatie: mevrouw Abrahams (050-3028858).

Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan:
* "Woltersum", voor het verbouwen en uitbreiden van een schoolgebouw op het perceel Kerkpad 10 te Woltersum.

De aanvraag ligt van 22 mei tot en met 19 juni 2003 in het gemeentehuis ter inzage. Een ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk zienswijzen indienen. Voor nadere informatie: mevrouw Zuidema (050-30288842).