Vereniging Nederlandse Gemeenten


---

Gemeenten volop aan de slag met verbetering handhaving (22/05/03)

Gemeenten zijn volop aan de slag met de handhaving van regelgeving in de bouw, ruimtelijke ordening en milieu. Naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam zijn door de overheden tal van activiteiten ondernomen om de handhaving van bouw- en milieuregelgeving te verbeteren.

Hoewel uit het jaarrapport van de VROM Inspectie, dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat een aantal gemeenten nog stevig aan verbeteringen moet werken, blijkt echter ook dat het merendeel van de gemeenten een forse inhaalslag maakt om het handhavingsbeleid beter te formuleren en uit te voeren. De VNG bestrijdt berichten in de media die suggereren dat gemeenten onvoldoende inspanningen leveren om de handhaving te verbeteren.

Al voor de rampen Enschede en Volendam hebben VROM en VNG het Actieprogramma Verbetering Handhaving Bouwregelgeving gestart. Hierin zijn tien acties opgenomen, die ten doel hebben de gemeentelijke handhavingstaken op het gebied van bouwen, slopen en veiligheid van bouwwerken te verbeteren. Het programma heeft o.a. geresulteerd in een handreiking Bouw- en Woningtoezicht en het ontwikkelen van een toetsingsprotocol. Dit actieprogramma is nagenoeg afgerond. De Inspectie van BZK heeft hierover onlangs gerapporteerd, dat gemeenten voor wat betreft gebruiksvergunningen brandveiligheid op de goede weg zijn.

Het project Professionalisering Milieuhandhaving is momenteel in volle gang. Gemeenten hebben massaal gehoor gegeven aan het verzoek om te beschrijven hoe het handhavingsbeleid ten aanzien van milieu in de gemeente eruit ziet. Naar aanleiding daarvan stellen de gemeenten verbeterplannen op.
Ook op het gebied van Ruimtelijke Ordening worden gemeenten door de VNG uitdrukkelijk gestimuleerd om meer aandacht te schenken aan de handhaving. Zo is in 2002 een praktijkboek voor bestuurders verschenen dat met name ingaat op de vraag hoe gemeenten de handhaving van hun de bestemmingsplannen kunnen verbeteren.
Gemeenten kunnen bij het maken van beleid hulp van het VNG Steunpunt Handhavingsbeleid inroepen. Ook het programma Slagen voor Veiligheid biedt ondersteuning aan gemeenten.

De VNG stuurt de reactie op het rapport spoedig aan de Minister van VROM en de Tweede Kamer.

Den Haag, 22 mei 2003