Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCenW
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 23 23 Telefax (079) 323 23 20 De Voorzitter van de Nederlandse
Accreditatie Organisatie,
drs. L.E.H. Vredevoogd
Postbus 556
2501CN Den Haag

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

WO/03/21370

22 mei 2003

Onderwerp Doorkiesnummer goedkeuring accreditatiekaders.

Geachte heer Vredevoogd,

Naar aanleiding van uw brief van 14 februari 2003 waarmee u de vastgestelde accreditatiekaders en toetsingskaders voor nieuwe opleidingen ter goedkeuring aanbood en na afloop van de wettelijk voorgeschreven procedure met betrekking tot de voorhang bij de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal wil ik u informeren over mijn conclusies.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de accreditatiekaders op 14 mei jl. met mij besproken. In dat overleg heb ik toegezegd dat ik u, als voorzitter van de NAO, zal informeren over de opvattingen van de Tweede Kamer en dat ik vervolgens een brief zal sturen aan de Kamer met uw reactie naar aanleiding van de opvattingen in de Kamer. Op basis van het besprokene in de Tweede Kamer en de reactie van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs uit de Eerste Kamer ben ik tot de conclusie gekomen dat er geen redenen zijn om de goedkeuring te onthouden.

De reacties op de kaders en het in de afgelopen periode gevoerde overleg hebben mijn opvatting, zoals verwoord in mijn brief van 3 april aan de Tweede Kamer, bevestigd dat de NAO goed werk heeft geleverd. De stukken geven blijk van een evenwichtige benadering: een kritische en zorgvuldige beoordelingsprocedure staat in uw aanpak voorop, maar u wil nadrukkelijk ruimte laten voor diversiteit en u wil detailbemoeienis vermijden. Bij de voorbereiding heeft u veel aandacht besteed aan het overleg met alle betrokken partijen, wat heeft geresulteerd in een breed draagvlak voor uw aanpak. Omdat een goede start van het accreditatiestelsel van essentieel belang is voor de toekomst van het hoger onderwijs, wil ik graag


OCenW
Blad 2

mijn waardering uitspreken voor de bereikte resultaten.

Daarom heb ik besloten, gelet op art.5a8, 5e lid van de WHW, voorts gelet op het overleg met de Tweede Kamer en op de brief van de vaste commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 29 april 2003, de accreditatiekaders en de toetsingskaders voor nieuwe opleidingen goed te keuren.

Ik verzoek u daarbij goede nota te nemen van de opvattingen die door de Tweede Kamer bij bovengenoemd overleg naar voren zijn gebracht.

De accreditatiekaders worden bekend gemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

Tot slot wil ik de NAO veel succes toewensen bij de werkzaamheden die nu een aanvang gaan nemen.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

drs.Annette D.S.M.Nijs, MBA