Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCenW
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 23 23 Telefax (079) 323 23 20 de Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal,
Postbus 20017
2500EA Den Haag

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

WO/03/21372

22 mei 2003

Onderwerp Doorkiesnummer accreditatiekaders hoger onderwijs

In aansluiting op mijn brief van 3 april 2003 en mijn antwoord op uw brief van 29 april 2003, wil ik u informeren over mijn conclusies met betrekking tot de accreditatiekaders.

In de WHW is bepaald dat goedkeuring wordt verleend binnen 17 weken na ontvangst van de accreditatiekaders, echter niet dan nadat vier weken zijn verstreken nadat het voornemen tot goedkeuring aan beide Kamers der Staten Generaal is voorgelegd (art.5a.8, 5e lid WHW). Goedkeuring kan slechts worden onthouden op grond van strijd met het recht of het algemeen belang. Ik ben tot de conclusie gekomen dat er geen redenen zijn om de goedkeuring te onthouden.

Omdat tijdige inwerking treden van de accreditatiekaders en het toetsingskader voor nieuwe opleidingen van groot belang is, mede met het oog op de toepassing van de toets op doelmatigheid voor nieuwe opleidingen, heb ik besloten goedkeuring te verlenen aan de accreditatiekaders, zoals blijkt uit bijgevoegde brief aan de NAO.

de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

drs.Annette D.S.M. Nijs, MBA