Provincie Zuid-Holland

Persbericht

22-05-2003
Samen een grotere slagkracht
voor de Hoeksche Waard

Gemeenten in de Hoeksche Waard moeten samen meer doen om problemen in het gebied aan te pakken. Dat is de hoofdconclusie van het onderzoek dat de provincie Zuid-Holland vandaag op hoofdlijnen presenteerde aan bestuurders van de Hoeksche Waard. De definitieve uitkomsten zijn in juli beschikbaar.

Begin dit jaar nam de provincie Zuid-Holland het initiatief te onderzoeken voor welk bestuurlijk model het grootste draagvlak bestaat in de Hoeksche Waard. Dit gebeurde in het kader van een eind december 2002 gestarte arhi-procedure, waarbij alle 6 gemeenten in de Hoeksche Waard zijn betrokken.
In een telefonische enquête kregen ruim 1300 inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen de vraag voorgelegd of gemeenten in staat zijn de opgaven in het gebied zelfstandig te realiseren. Gesproken werd over de wenselijkheid van intensiever samenwerken en samengaan tot één of twee gemeenten.

Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen in de Hoeksche Waard zijn tevreden over de prestaties van hun eigen gemeente. Zij oordelen positief over het leefklimaat, de dienstverlening en het contact tussen hun gemeente en burgers, bedrijven en instellingen.
Tegelijkertijd zijn zij kritisch over het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gemeenten. Met name bedrijven en instellingen, maar ook inwoners betwijfelen of afzonderlijke gemeenten voldoende slagkracht hebben om ontwikkelingen het hoofd te bieden. Het oplossen van problemen in de eigen woonomgeving (verkeersoverlast, criminaliteit, voorzieningen voor jong en oud) en problemen die het hele gebied raken (verstedelijkingsdruk/behoud van de groene ruimte, bereikbaarheid, werkgelegenheid) stelt immers hoge eisen aan het functioneren van de gemeenten. Iets minder dan de helft van alle ondervraagden vindt dat de eigen gemeente onvoldoende in staat is deze problemen aan te pakken. De overgrote meerderheid van de ondervraagden stelt dat meer samenwerking tussen gemeenten leidt tot betere resultaten. Vooral bedrijven en instellingen oordelen dat ook gemeentelijke herindeling kan bijdragen aan het beter oplossen van problemen.

Voor intensievere samenwerking tussen gemeenten zijn de handen eerder op elkaar te krijgen dan voor samengaan; 1/3 van de ondervraagden - met name ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen - vindt gemeentelijke herindeling een goede variant.
De meerderheid heeft het gevoel dat herindeling ertoe leidt dat het bestuur verder van de burger komt af te staan.

De provincie Zuid-Holland bespreekt deze tussentijdse resultaten met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en raadsleden in de Hoeksche Waard. Dat gebeurt tijdens een aantal rondetafelgesprekken in juni.